Cesa­re Bor­gia

De duis­te­re prins die werd ge­leid door wre­de am­bi­tie.

Alles over Geschiedenis - - Borgia -

Ter­wijl Ro­dri­go de fa­mi­lie over de weg naar de macht leid­de, be­vlek­te zijn be­ruch­te zoon Cesa­re dat pad met li­ters bloed. We we­ten niet wie ou­der was, Cesa­re of Gio­van­ni, maar Cesa­re zag zich dui­de­lijk als de voor­naams­te erf­ge­naam van de Bor­gia’s.

Cesares op­voe­ding was niet heel an­ders dan die van Ro­dri­go. Hij pro­fi­teer­de van de voor­na­me po­si­tie van zijn va­der en werd op zijn vijf­tien­de al bis­schop van Pam­plo­na. Toen al maak­te Cesa­re vrien­den die hem kon­den hel­pen bij zijn la­te­re machts­strijd. Zo werd hij vrien­den met een ze­ke­re Mi­che­lot­to Co­rel­la, die zijn trou­we, per­soon­lij­ke sluip­moor­de­naar werd. De band tus­sen de twee was zo sterk dat Mi­che­lot­to zelfs bij fol­te­ring wei­ger­de Cesares ge­hei­men prijs te ge­ven. Hoe­wel Cesa­re te­gen­woor­dig vaak ge­zien wordt als drif­tig en bloed­dor­stig, liet hij op jon­ge leef­tijd al de po­li­tie­ke vaar­dig­heid en men­sen­ken­nis zien die no­dig wa­ren voor suc­ces in de po­li­tie­ke are­na. Cesa­re zet­te zijn ker­ke­lij­ke car­ri­è­re voort en werd op acht­tien­ja­ri­ge leef­tijd een van de jong­ste kar­di­na­len ooit. Ui­ter­aard stuit­te hij op ster­ke weer­stand. Maar in­mid­dels had hij al een woes­te re­pu­ta­tie en hij straf­te ie­der­een die hem in de weg stond. Net als zijn va­der had Cesa­re een zwak voor vrou­wen, en met zijn macht, rijk­dom en cha­ris­ma kon hij zijn ver­lan­gens met ge­mak bot­vie­ren. Hij droeg zijn kar­di­na­len­ge­waad nau­we­lijks. Wel was hij een trou­we ad­vi­seur van zijn va­der en hun wo­nin­gen wa­ren met el­kaar ver­bon­den via een ei­gen trap­pen­huis.

Toch gaf Ro­dri­go lan­ge tijd de voor­keur aan zijn an­de­re zoon, Gio­van­ni. Pas na Gio­van­ni’s mys­te­ri­eu­ze dood in 1497 kreeg Cesa­re de kans om zijn ker­ke­lij­ke car­ri­è­re om te rui­len voor een mi­li­tai­re. Cesa­re werd de eer­ste kar­di­naal die zijn ambt neer­leg­de en werd in plaats daar­van aan­voer­der van de pau­se­lij­ke le­gers.

Cesa­re had zijn po­si­tie vol­le­dig te dan­ken aan de in­vloed van zijn va­der. Bei­de man­nen wis­ten dat wan­neer paus Alexan­der zou ster­ven, er wei­nig zou over­blij­ven van de macht van Bor­gia. Ge­luk­kig bood het vijf­tien­de-eeuw­se Ita­lië, een lap­pen­de­ken van con­cur­re­ren­de stad­sta­ten en ko­nink­rij­ken, ge­noeg mo­ge­lijk­he­den voor een am­bi­ti­eu­ze man met een le­ger. Het was dan ook de be­doe­ling dat Cesa­re het pau­se­lij­ke le­ger zou ge­brui­ken om zijn ei­gen staat bij el­kaar te vech­ten. Zijn hu­we­lijk met de Fran­se Char­lot­te d’Al­bret hielp daar even­eens bij, als deel van een bond­ge­noot­schap met de Fran­se ko­ning Lo­de­wijk XII. Deel van de deal was ook de steun van Cesa­re en zijn va­der Lo­de­wijks in­va­sie van de Ita­li­aan­se ko­nink­rij­ken van Mil­aan en Na­pels. Het groot­ste ob­sta­kel van die in­va­sie, de Na­po­li­taan­se graaf Alfon­so van Ara­gon, werd spoe­dig ver­moord. Vol­gens de ge­ruch­ten was Cesa­re zelf de op­dracht­ge­ver van de moord op de­ze man, de echt­ge­noot van zijn zus Lu­cre­zia.

Ter­wijl hij aan Fran­se zij­de vocht, maak­te Cesa­re in op­dracht van paus Alexan­der van de si­tu­a­tie ge­bruik om or­de op za­ken te stel­len in op­stan­di­ge de­len van het pau­se­lij­ke do­mein en het be­zit van de fa­mi­lie uit te brei­den. Cesa­re ver­o­ver­de de ste­den Imo­la en For­lì, en keer­de als een mo­der­ne Caesar in tri­omf te­rug naar Ro­me. Daar­na trok hij met een nieuw le­ger van con­dot­tie­ri (huur­lin­gen) van over­win­ning naar over­win­ning. Ste­den die weer­stand bo­den, zo­als Ca­pua, ver­o­ver­de hij op bru­te wij­ze. De val van Na­pels was voor de Fran­se ko­ning on­ver­mij­de­lijk.

In­mid­dels zou het ge­zicht van Cesa­re de te­ke­nen van sy­fi­lis ver­to­nen. Sy­fi­lis was een wa­re plaag on­der de 7000 pros­ti­tu­ees van Ro­me en het is dus goed mo­ge­lijk dat ook hij de ziek­te had op­ge­lo­pen. Hij droeg vaak een le­ren mas­ker om zijn lit­te­kens te ver­ber­gen. Hoe­wel zijn cam­pag­nes met suc­ces zijn in­vloed en die van zijn fa­mi­lie in Ita­lië ver­sterk­ten, had hij geen per­ma­nen­te po­si­tie we­ten te ver­wer­ven. Zijn re­pu­ta­tie als wre­de krijgs­heer en de pau­se­lij­ke in­vloed van zijn va­der maak­ten hem nu on­aan­tast­baar, maar na de dood van Alexan­der VI zou hij al snel bui­ten­spel ge­zet wor­den.

“Cesa­re zag zich­zelf dui­de­lijk als de voor­naams­te erf­ge­naam van

de Bor­gia’s.”

Lu­cre­zia’s eer­ste hu­we­lijk met Gio­van­ni Sfor­za werd na drie jaar al ont­bon­den.

De moord op Gio­van­ni moet po­li­tiek of per­soon­lijk zijn ge­weest; zijn li­chaam was nog ge­kleed en zijn geld was niet ge­sto­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.