Lu­cre­zia Bor­gia

Was de­ze schoon­heid een fem­me fa­ta­le of een po­li­tie­ke pi­on?

Alles over Geschiedenis - - Borgia -

Tus­sen de gru­we­lij­ke ge­ruch­ten die over de Bor­gi­a­doch­ter be­staan is het las­tig om feit en fic­tie van el­kaar te schei­den. Lu­cre­zia Bor­gia’s band met haar los­ban­di­ge, slink­se en wre­de fa­mi­lie heeft het beeld van haar in boe­ken, schil­de­rij­en en films zo sterk be­ïn­vloed dat ge­ruch­ten en mythen zijn ge­ac­cep­teerd als fei­ten.

Be­schrij­vin­gen van Lu­cre­zia uit haar ei­gen tijd heb­ben het over een mooie, jon­ge vrouw met blond haar, brui­ne ogen en be­won­de­rens­waar­dig ge­vorm­de boe­zem. Als doch­ter van een in­vloed­rijk man was het haar lot om uit­ge­hu­we­lijkt te wor­den als een pi­on in zijn po­li­tie­ke spel. Op de­ze ma­nier maak­te Ro­dri­go bij­zon­der uit­voe­rig ge­bruik van zijn doch­ter, die maar liefst drie keer werd uit­ge­hu­we­lijkt. Ze trouw­de het eerst op der­tien­ja­ri­ge leef­tijd met de twee­maal zo ou­de we­duw­naar Gio­van­ni Sfor­za. Hoe­wel het werd ge­vierd met een weel­de­rig feest, pro­beer­de Ro­dri­go con­sum­ma­tie van het hu­we­lijk te­gen te hou­den. Hij had na­me­lijk al­weer een be­te­re brui­de­gom op het oog. Bin­nen drie jaar wil­de de paus het hu­we­lijk be­ëin­di­gen, met het ar­gu­ment dat het nooit ge­con­sum­meerd was. Sfor­za ont­ken­de dat, maar werd ui­t­ein­de­lijk toch ge­dre­ven tot het nie­tig la­ten ver­kla­ren van het hu­we­lijk. Tij­dens het pro­ces be­schul­dig­de hij Lu­cre­zia van al­ler­lei schan­de­lij­ke za­ken, waar­on­der in­cest met Ro­dri­go en Cesa­re. Zul­ke be­schul­di­gin­gen kwa­men veel voor, maar de­ze wa­ren hard­nek­kig en Lu­cre­zia’s re­pu­ta­tie was voor­goed aan­ge­tast.

Al snel gons­de het van de ge­ruch­ten over de af­fai­res van Lu­cre­zia, en over een lief­des­ba­by die in het fa­mi­lie­pa­leis ver­bor­gen zou wor­den ge­hou­den. Haar twee­de hu­we­lijk werd haas­tig ge­re­geld voor­dat de ha­te­lij­ke ver­ha­len ge­meen­goed wer­den. Ze trouw­de met de jon­ge en knap­pe Alfon­so van Ara­gon, waar zij zelf erg te­vre­den mee was. Het hu­we­lijk werd ge­con­sum­meerd en ze kreeg een kind. He­laas mocht het kop­pel niet lang ge­luk­kig zijn. Alfon­so stond de plan­nen van de Fran­se ko­ning en die van haar ei­gen broer in de weg en hij werd ver­moord, mo­ge­lijk in op­dracht van Cesa­re zelf.

Lu­cre­zia was ka­pot van het ver­lies van haar man, maar ze was sterk ge­noeg om er weer bo­ven­op te ko­men. Na ja­ren­lang als po­li­tie­ke pi­on te zijn ge­bruikt, nam ze de touw­tjes van haar le­ven zelf in han­den. Haar va­der be­gon dat te mer­ken. Wan­neer hij het Va­ti­caan ver­liet, gaf hij haar de lei­ding. Mo­ge­lijk ver­trouw­de hij haar meer dan de am­bi­ti­eu­ze Cesa­re. Lu­cre­zia trouw­de een der­de keer, nu met de Ita­li­aan­se her­tog Alfon­so d’Este. Het was een hu­we­lijk dat haar macht en aan­zien gaf, en de schan­de­lij­ke ge­ruch­ten le­ken tot het ver­le­den te be­ho­ren. In het her­tog­dom van haar man werd ze be­scherm­vrou­we van de kun­sten, maar ze stierf op 39-ja­ri­ge leef­tijd in het kraam­bed tij­dens de ge­boor­te van haar ne­gen­de kind.

“Lu­cre­zia nam voor het eerst haar lot in han­den.”

Lu­cre­zia werd af­ge­schil­derd als fem­me fa­ta­le.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.