Slag bij Is­sos,

Alles over Geschiedenis - - De Tien Bloedigste Veldslagen -

Alexan­der de Gro­te ver­o­ver­de tij­dens de der­de eeuw v.Chr. met een se­rie op­zien­ba­ren­de over­win­nin­gen een we­reld­rijk dat van de woes­tij­nen van Egyp­te tot de gren­zen van

In­dia reik­te. Alexan­der kwam uit Ma­ce­do­nië in Noord-Grie­ken­land en hij ver­an­der­de het lo­kaal mach­ti­ge ko­nink­rijk van zijn va­der in een we­reld­macht. Daar­voor stort­te hij het oos­te­lij­ke Mid­del­land­se Zee­ge­bied en Per­zië in een lan­ge oor­log. De slag bij Is­sos was het start­schot van zijn veld­tocht naar het oos­ten. Hij ver­sloeg hier de Per­zen in het open veld en maak­te zo de weg vrij naar de ein­de­lo­ze vlak­tes en ber­gen van Per­zië. De slag werd be­roemd om zijn woest­heid, want Alexan­der was een ge­na­de­lo­ze be­vel­heb­ber die niet min­der dan een to­ta­le over­win­ning ac­cep­teer­de.

De Ma­ce­do­ni­ërs won­nen door slim ge­bruik te ma­ken van het ter­rein. Bo­ven­dien wa­ren de Ma­ce­do­ni­sche sol­da­ten in hun fa­lanx veel be­ter ge­or­dend dan de los ge­or­ga­ni­seer­de Per­zi­sche hor­den. Alexan­der stel­de zijn fa­lanx op in het mid­den van zijn li­nie, met de rui­ters op de flan­ken. Tus­sen hem en de Per­zen lag een ri­vier. Ko­ning Da­ri­us III, de Per­zi­sche lei­der, ging er­van uit dat Alexan­ders flan­ken zijn zwak­ke plek wa­ren en gooi­de al zijn rui­ters in een zwa­re aan­val. Alexan­der gaf daar­op de rui­ters op zijn lin­ker­flank be­vel om hun stel­ling te hou­den ter­wijl de voetsol­da­ten de ri­vier over­sta­ken om het mid­den aan te val­len. Zo­wel de rui­ters als het voet­volk wis­ten hun stel­lin­gen te hou­den en zo ont­stond een ge­vaar­lij­ke pat­stel­ling.

Alexan­der zag dat zijn bes­te kans op een over­win­ning nu lag in een gro­te rui­ter­char­ge op de rech­ter­flank van de Per­zen. Hij beuk­te met zijn be­re­den gar­de door de Per­zi­sche rui­ters. Toen Da­ri­us de door­braak zag, sloeg hij op de vlucht. Alexan­der zag dat zijn rui­ters nog no­dig wa­ren en zet­te de ach­ter­vol­ging niet in. Hij keer­de zijn troe­pen en viel de Per­zi­sche li­nies van ach­te­ren aan. Tus­sen het aam­beeld van de Ma­ce­do­ni­sche fa­lanx en de ha­mer van Alexan­ders rui­ters draai­de het uit op een bloed­bad. Schil­den bra­ken, spe­ren ver­splin­ter­den en de eli­te van het Per­zi­sche le­ger werd ver­trapt. Da­ri­us was over al­le ber­gen ge­vlucht en had zijn boog, strijd­wa­gen en man­tel ach­ter­ge­la­ten. Maar dat was niet al­les: het Per­zi­sche kamp viel zon­der slag of stoot in Ma­ce­do­ni­sche han­den en zo wer­den Da­ri­us moe­der, vrouw en doch­ters gij­ze­laars van Alexan­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.