De slag bij Mal­pla­quet,

11 sep­tem­ber 1709

Alles over Geschiedenis - - De Tien Bloedigste Veldslagen -

De strijd bij Mal­pla­quet was er een van ka­non­ge­bul­der en het ge­kraak van mus­ket­ten. Een al­li­an­tie van Groot-Brit­tan­nië, Prui­sen, Oos­ten­rijk en de Ver­e­nig­de Pro­vin­ci­ën was in oor­log met het ex­pan­si­o­nis­ti­sche Frank­rijk van Lo­de­wijk XIV. De oor­log ging om de erf­op­vol­ging van de Spaan­se troon. De slag bij Mal­pla­quet was één van de bloe­dig­ste sla­gen van de­ze he­le oor­log én de bloe­dig­ste veld­slag van de he­le acht­tien­de eeuw. De slacht­of­fers van de al­li­an­tie en de Fran­sen lie­pen in de tien­dui­zen­den, ge­veld en ver­minkt door ka­non­nen, mus­ket­ten en de sa­bels van zwa­re rui­te­rij. De vel­den bij Mal­pla­quet wer­den een ver­schrik­ke­lijk bloed­bad.

De Fran­sen na­men een ver­de­di­gen­de op­stel­ling aan en lie­ten de ge­al­li­eer­den hun stel­lin­gen aan­val­len. Oos­ten­rijk­se en Ne­der­land­se troe­pen pro­beer­den res­pec­tie­ve­lijk de lin­ker- en rech­ter­flank van de Fran­sen te om­sin­ge­len. Maar ze lie­pen te­gen een wa­re storm lood aan en dui­zen­den man­nen wer­den ge­dood of ver­wond. Zelfs de be­roem­de Ne­der­land­se Blau­we Gar­de kwam niet ver­der en ver­loor hon­der­den men­sen. Ze moesten on­der vuur door een ‘ab­ba­tis’ van om­ge­zaag­de bo­men wer­ken. Ui­t­ein­de­lijk lie­pen ze de Fran­se flank on­der de voet, maar de prijs was ver­schrik­ke­lijk. Brit­se troe­pen bra­ken door het mid­den van de Fran­se li­nie en het Fran­se le­ger sloeg daar­na op de vlucht. Ze wer­den ach­ter­volgd door En­gel­se rui­te­rij, die veel Fran­se sol­da­ten neer­sa­bel­de. De ge­al­li­eer­den kon­den hun over­win­ning niet uit­bui­ten door de ve­le slacht­of­fers en het Fran­se le­ger bleef daar­door in­tact.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.