De be­le­ge­ring van Bag­dad,

29 ja­nu­a­ri – 10 fe­bru­a­ri 1258

Alles over Geschiedenis - - De Tien Bloedigste Veldslagen -

Rond 1258 wa­ren de Mon­gool­se hor­den van

Chi­na door de Per­zi­sche ge­bie­den ge­trok­ken en ze be­dreig­den de ge­bie­den van de is­la­mi­ti­sche ka­li­fa­ten in het Mid­den-Oos­ten. Ze lie­ten een spoor van ver­woes­ting, sla­ver­nij en hor­ror­ver­ha­len ach­ter zich. Hun on­ver­slaan­ba­re rui­ter­sol­da­ten op hun klei­ne step­pe­paar­den ver­nie­tig­den al­le be­scha­ving die ze te­gen­kwa­men. De prach­ti­ge stad Bag­dad, een soort gou­den oa­se in de Ara­bi­sche woes­tijn, was een veel te mooi doel om te la­ten schie­ten voor de Mon­gool­se lei­der Hu­le­gu Khan. Hij ver­za­mel­de het groot­ste Mon­gool­se le­ger dat ooit voor een veld­tocht bij­een was ge­bracht: 150.000 man. Zij trok­ken naar Bag­dad en be­le­ger­den de stad. Ze kne­pen de be­voor­ra­dings­lij­nen af en be­gon­nen be­le­ge­rings­werk­tui­gen te bou­wen om de stads­mu­ren neer te ha­len.

Vol­gens Al-Musta’sim, de lei­der van Bag­dad, was het on­ac­cep­ta­bel dat de Ara­bi­sche we­reld de­ze gro­te Is­la­mi­ti­sche hoofd­stad zou ver­lie­zen. De schan­de zou te groot zijn. Maar hij over­schat­te zijn po­li­tie­ke in­vloed in het bui­ten­land. De Ara­bi­sche we­reld liet hem in de steek en Bag­dad stond er al­leen voor. De si­tu­a­tie werd steeds slech­ter en Al-Musta’sim stuur­de zijn rui­te­rij er­op uit om de Mon­go­len aan te val­len. Maar de Mon­go­len wa­ren mees­ters in dit soort oor­log­voe­ring. Ze had­den een grep­pel vol la­ten lo­pen met wa­ter, waar­door de Ara­bi­sche rui­ters vast kwa­men te zit­ten tus­sen de grep­pel en de Mon­go­len. Ze wer­den tot de laat­ste man af­ge­slacht, waar­na de Mon­go­len de be­le­ge­ring her­vat­ten. De bui­ten­ste mu­ren wer­den neer­ge­haald en de bui­ten­wij­ken wer­den in­ge­no­men. Hoe­wel de ver­de­di­gers dap­per voch­ten, wa­ren ze met te wei­nig men­sen om de enor­me Mon­gool­se aan­val­len af te rem­men.

Ui­t­ein­de­lijk pro­beer­de Al-Musta’sim te on­der­han­de­len voor een voor­waar­de­lij­ke over­ga­ve, maar de Mon­go­len hap­ten niet. De strijd ging door tot het bit­te­re ein­de en de stad werd in­ge­no­men. De ver­woes­ting die zij ach­ter­lie­ten was ver­schrik­ke­lijk: som­mi­ge schat­tin­gen spre­ken over 200.000 tot 800.000 bur­ger­do­den. De sol­da­ten van Hu­le­gu ken­den geen en­ke­le ge­na­de. Dui­zen­den vluch­ten­de men­sen wer­den neer­ge­sa­beld. Bag­dad was een cul­tu­reel hart van de we­reld. De gro­te bi­bli­o­theek was be­roemd tot in de wes­ter­se we­reld. Toen de Mon­go­len er­mee klaar wa­ren, was het een ru­ï­ne. De stra­ten la­gen be­zaaid met do­den en dui­zen­den sla­ven wer­den weg­ge­voerd uit de ver­woes­te stad.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.