De slag bij Leip­zig,

16-19 ok­to­ber 1813

Alles over Geschiedenis - - De Tien Bloedigste Veldslagen -

De slag bij Leip­zig was met meer dan 600.000 deel­ne­men­de troe­pen de groot­ste veld­slag ter we­reld voor WO I. Het was een strijd om macht en trots, want Na­po­le­on Bon­a­par­te stort­te Eu­ro­pa in de­ze oor­log om zijn macht in Duits­land vei­lig te stel­len. Te­gen­over hem stond een ver­za­me­ling an­de­re min of meer ab­so­lu­te heer­sers, die niet van plan wa­ren zijn dic­ta­to­ri­a­le droom uit te la­ten ko­men. Prui­sen, Zwe­den, Rus­land en Oos­ten­rijk had­den zich ver­za­meld in een gro­te co­a­li­tie.

De twee le­gers bot­sten in de vel­den rond Leip­zig op el­kaar in een slag die meer dan 100.000 le­vens zou kos­ten. Het plan van Na­po­le­on was een­vou­dig maar moei­lijk: hij wil­de de co­a­li­tie­le­gers elk apart ver­slaan, zon­der dat ze zich kon­den ver­e­ni­gen te­gen hem. In het ver­le­den wa­ren zijn groot­ste suc­ces­sen uit het­zelf­de plan ont­staan. Op de eer­ste dag leek het plan in­tact te blij­ven: na twee bloe­di­ge ge­vech­ten te­gen Prui­sen en Oos­ten­rij­kers had Na­po­le­on con­tro­le over de stad Leip­zig en de di­rec­te om­ge­ving. Maar hij hield de te­gen­stan­der niet on­der druk, waar­door die zich kon her­stel­len. Bo­ven­dien ar­ri­veer­den ook de Zwe­den en Rus­sen nu ter plaat­se. Op 18 ok­to­ber, de twee­de dag van de slag, vond de groot­ste strijd van de ne­gen­tien­de eeuw plaats.

Na­po­le­on had zich te­rug­ge­trok­ken naar Leip­zig en was vast­be­slo­ten om zijn stel­lin­gen daar te hou­den. Maar daar­door za­ten de Fran­se troe­pen wel in de val en ze wa­ren om­sin­geld door de co­a­li­tie. Ze wer­den door on­op­hou­de­lij­ke aan­val­len te­rug­ge­dron­gen en Na­po­le­on zag in dat te­gen de­ze over­macht niet te win­nen viel. De eni­ge weg te­rug naar Frank­rijk was via een dorp met een brug. De Fran­sen troe­pen trok­ken zich te­rug naar het dorp, dat in­mid­dels al door de co­a­li­tie werd be­dreigd. In pa­niek liet een Fran­se kor­po­raal de brug ont­plof­fen, om­dat hij bang was dat de co­a­li­tie die zou in­ne­men. Door de ex­plo­sie kwa­men hon­der­den Fran­se troe­pen die zich op de brug be­von­den om het le­ven. Dui­zen­den an­de­ren kwa­men vast te zit­ten in Leip­zig. Na­po­le­on wist zich in de cha­os in vei­lig­heid te bren­gen, maar zijn le­ger viel om hem heen uit el­kaar. Het was de eer­ste keer dat Na­po­le­on zo ver­plet­te­rend ver­sla­gen werd.

“Na­po­le­on had zich te­rug­ge­trok­ken naar Leip­zig, waar hij stand wil­de hou­den.

Maar zijn le­ger zat nu in de val.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.