De slag aan de Som­me,

1 ju­li – 18 no­vem­ber 1916

Alles over Geschiedenis - - De Tien Bloedigste Veldslagen -

Qua aan­tal­len slacht­of­fers vormt de Slag aan de Som­me één van de erg­ste bloed­ba­den uit de mi­li­tai­re ge­schie­de­nis. De hoe­veel­he­den deel­ne­men­de troe­pen zijn ver­bluf­fend, net als de tien­dui­zen­den le­vens die soms in een paar uur ver­lo­ren gin­gen. Te­gen ju­li 1916 sleep­te de Eer­ste We­reld­oor­log zich al zo’n twee jaar voort. De strij­den­de par­tij­en wis­ten geen door­braak te be­ha­len en er lie­pen lan­ge net­wer­ken loop­gra­ven van de Zwit­ser­se grens naar de kust van Het Ka­naal. Tus­sen de loop­gra­ven lag het ver­ra­der­lij­ke nie­mands­land, een ge­bied dat over­brugd moest wor­den om door het vij­an­de­lij­ke front te bre­ken.

Sir Dou­g­las Haig, de op­per­be­vel­heb­ber van het Brit­se le­ger, was er­van over­tuigd dat hij wist hoe hij de im­pas­se kon door­bre­ken:

met een gi­gan­ti­sche ar­til­le­rie­be­schie­ting, de groot­ste die de ge­schie­de­nis ooit ge­zien had. De Duit­sers zou­den let­ter­lijk uit hun stel­lin­gen ge­scho­ten wor­den en de ge­al­li­eer­den kon­den vei­lig ach­ter de in­sla­gen op­ruk­ken. Ze hoef­den slechts over het nie­mands­land te wan­de­len en de wei­ni­ge Duit­se over­le­ven­den uit te scha­ke­len of ge­van­gen te ne­men. Het plan was am­bi­ti­eus, maar ook dro­me­rig. Het was zeer on­waar­schijn­lijk dat de Brit­se ka­non­nen al­le prik­kel­draad­ob­sta­kels kon­den ver­wij­de­ren en al­le ma­chi­ne­ge­weer­nes­ten kon­den uit­scha­ke­len. Zo bleek ook in de prak­tijk: de eer­ste dag van het of­fen­sief kost­te de ge­al­li­eer­den 70.000 do­den en ge­won­den, met nau­we­lijks waar­neem­ba­re ter­rein­winst. De mees­ten sneu­vel­den bij de ‘wan­de­ling’ door het nie­mands­land. Hoe­wel de Duit­sers naar­ma­te de slag ver­der ging ook gru­we­lij­ke ver­lie­zen le­den, waar­door ze op an­de­re fron­ten geen ef­fec­tie­ve strijd kon­den voe­ren, bleef de slag aan de Som­me een pat­stel­ling. Zelfs na­dat er bij­na een mil­joen do­den en ge­won­den wa­ren ge­val­len, was er geen zicht op een door­braak van de Duit­se po­si­ties.

Een Brits ma­chi­ne­ge­weer­team in een voor­ge­scho­ven post.

Brit­se in­fan­te­rie ver­laat de loop­gra­ven aan het be­gin van de slag, ju­li 1916.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.