De slag om Sta­ling­rad,

23 au­gus­tus 1942 – 2 fe­bru­a­ri 1943

Alles over Geschiedenis - - De Tien Bloedigste Veldslagen -

In de grau­we be­ton­nen nacht­mer­rie van Sta­ling­rad vond een ge­me­cha­ni­seer­de mi­li­tai­re kracht­me­ting plaats, die een ge­he­le stad en zelfs heel Zuid-Rus­land in de as leg­de. De­ze slag be­slis­te het lot van de Sov­jet-Unie en de toe­komst van Hit­lers veld­tocht in Rus­land.

Hitler was ge­ob­se­deerd door het in­ne­men van Sta­ling­rad aan de zui­de­lij­ke Vol­ga-ri­vier, hoe­wel de stad strikt ge­no­men wei­nig stra­te­gi­sche waar­de had. Er was een trac­tor­fa­briek en de ri­vier kon er wor­den ge­blok­keerd, maar de naam was veel be­lang­rij­ker dan die ken­mer­ken. Het ver­lies van de stad zou het mo­reel van de Sov­jets be­scha­di­gen en de oor­log aan het Oost­front be­ëin­di­gen.

Het Ro­de Le­ger ver­keer­de ge­du­ren­de de slag in be­trek­ke­lij­ke wan­or­de en con­tro­leer­de op een be­paald mo­ment nog maar een dun reep­je van de ri­vier­oe­ver aan de rand van de stad. Ze ston­den met hun rug te­gen de Vol­ga en een na­zi-over­win­ning leek op han­den. Maar het

Ro­de Le­ger had de tijd aan haar kant: de Duit­se be­voor­ra­ding stond on­der druk en de ex­treem kou­de win­ter kwam er­aan. Sta­lin gaf het be­vel bo­ven­dien aan zijn bes­te com­man­dant: Ge­or­gi Zjoek­ov. De­ze ge­ne­raal was een ste­vi­ge drin­ker en nam geen blad voor de mond. Hij was de bru­te, com­pro­mis­lo­ze be­vel­heb­ber die het

Ro­de Le­ger op dat mo­ment no­dig had. Te­gen no­vem­ber 1942 had Zjoek­ov een plan ont­wik­keld om de sol­da­ten in Sta­ling­rad te ont­zet­ten en het Duit­se Zes­de Le­ger te om­sin­ge­len en ver­nie­ti­gen. Het plan heet­te Ope­ra­tie Ura­nus en voor­zag door­bra­ken van de Duit­se li­nies waar die het zwak­ste wa­ren: de Roe­meen­se en Ita­li­aan­se sec­to­ren ten noor­den en zui­den van Sta­ling­rad. Het plan slaag­de per­fect en al snel was een gro­te por­tie Duit­se troe­pen af­ge­sne­den van hun voor­ra­den.

In­tus­sen hiel­den de Sov­jets in de stad vol en ze ver­an­der­den Sta­ling­rad in een hel voor de Duit­sers. Scherp­schut­ters, boo­by­traps en con­stan­te uit­put­tings­aan­val­len de­den hun werk. Een Duit­se on­der­of­fi­cier schreef: “Fa­brieks­mu­ren, as­sem­bla­ge­ban­den en he­le ge­bou­wen stor­ten in on­der de storm van het bom­bar­de­ment. Maar de vij­and duikt al­tijd op­nieuw op en ge­bruikt de nieu­we ru­ï­nes om ver­dek­te stel­lin­gen te ma­ken.” Ge­ne­raal Pau­lus, de be­vel­heb­ber van het Zes­de Le­ger, pro­beer­de Hitler er­van te over­tui­gen dat hij zich te­rug moest trek­ken. De Führer wil­de er niks van we­ten en gaf Pau­lus op­dracht om zijn stel­ling in de stad tot de laat­ste man te hou­den. Te­gen fe­bru­a­ri 1943 had de ramp zich vol­trok­ken. Het Zes­de Le­ger was gro­ten­deels ver­dwe­nen door hon­ger, be­vrie­zing en ge­vech­ten. Pau­lus gaf zich over, met de res­ten van zijn le­ger. In Ber­lijn werd een mas­sa­le bij­een­komst ge­hou­den om de held­haf­ti­ge op­of­fe­ring van het Zes­de Le­ger te her­den­ken. Dat het le­ger zich had over­ge­ge­ven werd nooit pu­bliek be­kend­ge­maakt. Sta­ling­rad was ver­an­derd in een puin­hoop van ro­kend me­taal en be­ton. Een Duit­se of­fi­cier schreef vlak voor de over­ga­ve: “Die­ren ver­la­ten de­ze hel. Al­leen men­sen hou­den dit vol.”

Bij in­ten­se ge­vech­ten van huis tot huis werd

de stad haast com­pleet ver­woest.

Na een maan­den­lan­ge strijd is Sta­ling­rad be­vrijd. De ro­de vlag wap­pert bo­ven de res­ten van het plein.

Een ge­zon­de Rus­si­sche sol­daat brengt een slecht door­voe­de en be­vro­ren Duit­se ge­van­ge­ne bin­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.