De weg naar on­af­han­ke­lijk­heid voor In­dia

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

De op­stand be­gint

De mi­li­tie van land­be­zit­ters van Odisha ko­men in op­stand te­gen de Brit­se East In­dia Com­pa­ny. De op­stand ver­spreidt zich over de staat, maar wordt bruut neer­ge­sla­gen door Brit­se troe­pen. Hoe­wel de Brit­se macht wordt her­steld blijft de on­vre­de on­der het op­per­vlak ver­der smeu­len. 1817

Volks­op­stand

On­der In­di­a­se sol­da­ten neemt de woe­de over dis­cri­mi­na­tie door Brit­se sol­da­ten steeds ver­der toe. Er bre­ken op­stan­den uit en al snel volgt de bur­ger­be­vol­king. Ook de­ze op­stand wordt hard neer­ge­sla­gen en de over­heid neemt de ‘Govern­ment of In­dia’wet aan, die haar con­tro­le nog ster­ker maakt. 1857

Po­li­tie­ke on­rust

Het Na­ti­o­na­le Con­gres van In­dia word op­ge­richt, al is het eerst niet meer dan een de­bat­groep. Te­gen 1900 is het een po­li­tie­ke or­ga­ni­sa­tie voor heel In­dia. Een ra­di­ca­le splin­ter­groep wil een ge­wa­pen­de re­vo­lu­tie te­gen de Brit­ten , maar hun lei­der Ti­lak wordt op­ge­pakt.

1885

Ver­deel en heers

On­der­ko­ning Lord Cur­zon geeft op­dracht voor de ver­de­ling van Ben­ga­len. Veel In­di­ërs zien dit als een ma­nier om de na­ti­o­na­lis­ti­sche be­we­ging te dwars­bo­men. Ben­ga­len gaan woe­dend de straat op. 1905

Het Luck­now-pact

Mil­joe­nen In­di­a­se sol­da­ten heb­ben ge­diend in de Eer­ste We­reld­oor­log en het con­gres en de na­ti­o­na­lis­ti­sche be­we­ging roe­pen ge­za­men­lijk om een er­ken­ning van hun of­fers. Het Luck­now-pact pro­beert druk te zet­ten op de Brit­ten om In­di­ërs meer rech­ten te ver­schaf­fen in ei­gen land.

1916

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.