De drie fa­ses van de on­af­han­ke­lijk­heids­strijd

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

1 Non-co­ö­pe­ra­tie 1920-1922

De non-co­ö­pe­ra­tie­be­we­ging maak­te op ge­weld­lo­ze wij­ze pro­test te­gen de Brit­se be­zet­ting van In­dia. Gandhi moe­dig­de het boy­cot­ten van Brit­se goe­de­ren en het neer­leg­gen van werk­zaam­he­den in pu­blie­ke dienst en fa­brie­ken aan. On­danks zijn wen­sen sloeg het pro­test snel om in ge­weld en Gandhi ging vas­ten om men­sen te kal­me­ren.

2 Bur­ger­lij­ke on­ge­hoor­zaam­heid 1930-1931

De­ze po­li­tie­ke be­we­ging was ge­richt op het be­vrij­den van In­dia door het bre­ken van wet­ten. Daar­bij werd ze ge­leid door Gandhi en zijn vas­te ge­loof in ge­weld­loos ver­zet. Het be­kend­ste mo­ment van de cam­pag­ne was de Zout­mars naar Dan­di, waar Gandhi het volk aan­moe­dig­de om de zout­wet te bre­ken. Al snel wer­den over­al wet­ten ge­bro­ken en be­las­tin­gen wer­den niet meer be­taald.

3 Quit in­dia 1942-1944

Na een toe­spraak waar­in hij on­mid­del­lij­ke on­af­han­ke­lijk­heid voor In­dia eis­te, werd Gandhi sa­men met de rest van het con­gres op­ge­pakt. Hoe­wel de klein­scha­li­ge ge­weld­da­dig­he­den door de Brit­ten on­der­drukt wer­den, ver­e­nig­de de Quit In­dia-be­we­ging het In­di­a­se volk te­gen de Brit­se re­ge­ring. De roep om on­af­han­ke­lijk­heid was niet meer stil te krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.