AND­RE­AS RA­MOS

Alles over Geschiedenis - - Mahatma Gandhi -

And­re­as Ra­mos is ge­bo­ren in Co­lom­bia en op­ge­groeid in Ame­ri­ka. Hij woon­de ze­ven jaar in West-Duits­land voor hij naar Denemarken ver­huis­de. In to­taal heeft hij tien boe­ken ge­schre­ven, waar­on­der een aan­tal best­sel­lers. Daar­naast geeft hij le­zin­gen in Di­gi­ta­le Mar­ke­ting op de Si­li­con Val­ley Bu­si­ness School. And­re­as wordt veel ge­vraagd om te spre­ken over de Val van de Berlijnse Muur. Daar heeft hij een uit­ge­spro­ken me­ning over en hij hoopt dat toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties het be­lang van dit mo­ment in­zien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.