“Van dicht­bij ke­ken we toe hoe al­les ge­beur­de. Op het mo­ment dat de Oost-Duit­sers op de muur be­gon­nen in te hak­ken, de­den we mee.”

Alles over Geschiedenis - - Ooggetuige -

Ber­lijn haast­ten zich naar de an­de­re kant van de stad, ter­wijl an­de­ren zich op de muur uit­leef­den met al­le ge­reed­schap­pen die ze maar kon­den vin­den. De mi­li­tai­ren ston­den er­bij en wis­ten niet goed wat ze moesten doen. Een en­ke­le sol­daat deed zelfs mee aan het sloop­fes­tijn. “Het was dui­de­lijk dat bei­de re­ge­rin­gen, zo­wel die van Oost- als West-Duits­land, als­ook het Ame­ri­kaan­se le­ger, geen con­tro­le meer had­den over de si­tu­a­tie”, legt Ra­mos uit. “Ze ston­den er hul­pe­loos bij, ter­wijl ie­der­een om hen heen druk be­zig was. Ik sprak met een paar Oost-Duit­se sol­da­ten, die me ver­tel­den dat hun ge­we­ren leeg wa­ren. Geen ko­gels. Ze ke­ken er­naar uit om de grens over te gaan. De po­li­tie van West-Duits­land, die al­tijd zo or­de­lijk was en au­to­ri­teit uit­straal­de, keek toe. Ze had geen idee wat ze moest doen – niets van dit al­les was ge­pland. Ve­len van ons dron­gen door de muur en gin­gen naar Oost-Ber­lijn. En an­ders­om: over­al waar de muur neer­ge­haald werd, gin­gen men­sen naar de an­de­re kant om el­kaar te ont­moe­ten en het land weer te ver­e­ni­gen”

De muur neer­ha­len was geen een­vou­di­ge klus, maar werd dank­zij de ver­e­nig­de in­span­ning van

Oost en West toch in een paar uur ge­re­a­li­seerd.

Aan bei­de zij­den van de muur hak­ten men­sen lus­tig op de muur in, haal­den stuk­ken muur weg en hiel­den de brok­stuk­ken als een soort tro­fee om­hoog. Ook Ra­mos hielp hier­aan mee. “Het ope­nen van de Berlijnse Muur ging uren door. De muur was ge­maakt van dik­ke be­ton­blok­ken, ge­mid­deld

3,6 me­ter hoog. Met ha­mers wer­den klei­ne ga­ten ge­maakt, maar om ze groot ge­noeg te ma­ken zo­dat er men­sen door kon­den, was er in­du­stri­eel ge­reed­schap no­dig. Op één of an­de­re ma­nier kwa­men West-Duit­se bouw­be­drij­ven op­da­gen met boor­ha­mers en kraan­ma­chi­nes, waar­door de muur nog eer­der af­ge­bro­ken was.”

In de maan­den daar­op werd Duits­land voor het eerst sinds het ein­de van WO II weer her­e­nigd tot één groot en vrij land. Eu­ro­pa en de rest van de we­reld wa­ren voor­goed ver­an­derd. Duits­land groei­de uit tot een eco­no­mi­sche groot­macht, maar die kou­de nacht in Ber­lijn was het hoog­te­punt van so­ci­a­le en po­li­tie­ke een­heid. “Het was één van de meest in­druk­wek­ken­de mo­men­ten in mijn le­ven. Het is meer dan 25 jaar ge­le­den, maar ik her­in­ner me er nog zo veel van – voor­al de sfeer staat me le­ven­dig bij”, her­in­nert Ra­mos zich die his­to­ri­sche dag. “De val van de Berlijnse Muur was het ein­de van een hoofd­stuk uit de Eu­ro­pe­se ge­schie­de­nis dat meer dan hon­derd jaar be­slaat. Daar­mee be­gon ook een nieuw hoofd­stuk waar­van we nog niet we­ten wat er­in komt te staan of waar het toe leidt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.