Mys­te­ri­eu­ze cul­ten van de Ro­mei­nen In­wij­ding

Ont­dek de ge­hei­me en bi­zar­re ri­tu­e­len van de Ro­mein­se spi­ri­tu­e­le on­der­we­reld.

Alles over Geschiedenis - - Culten -

De Ro­mein­se re­li­gie was voor een groot deel pu­bliek van aard. Het was van al­ge­meen be­lang voor de stad en zijn bur­gers om de re­la­tie met de go­den goed te on­der­hou­den. Dit werd ge­daan door het hou­den van pu­blie­ke fes­ti­vals, het ple­gen van re­gel­ma­ti­ge of­fers en het on­der­hou­den van tal­lo­ze tem­pels. Maar veel Ro­mei­nen zoch­ten een meer in­tie­me en per­soon­lij­ke re­la­tie met het god­de­lij­ke. Ach­ter ge­slo­ten deu­ren hiel­den de­ze de­vo­te man­nen en vrou­wen wil­de fees­ten, voer­den ze ri­tu­e­le ce­re­mo­nies uit en de­den ze aan gru­we­lij­ke zelf­ver­min­king. De­ze ge­hei­me cul­tus­sen ston­den be­kend als ‘mys­te­ri­ën’ en had­den zich van­uit het oos­ten naar het Ro­mein­se Rijk ver­spreid, waar ze enorm po­pu­lair wer­den.

De­ze re­li­gi­eu­ze ge­meen­schap­pen wa­ren vaak ge­wijd aan een en­ke­le god of go­din, en be­loof­den hun vol­ge­lin­gen vaak een ge­luk­kig hier­na­maals. In­ge­wij­den moch­ten per­soon­lijk deel­ne­men aan ce­re­mo­nies, waar­bij vaak ex­ta­tisch ge­danst en ge­zon­gen werd. De­ze ri­tu­e­len wa­ren be­doeld als over­gangs­er­va­rin­gen en wa­ren heel an­ders dan de sta­ti­sche ri­tu­e­len van de pu­blie­ke re­li­gie, die wer­den uit­ge­voerd door pries­ters.

Een van de eer­ste uit­heem­se cul­tus­sen die naar Ro­me kwam was die van de Mag­na Ma­ter (Gro­te Moe­der). In 204 v.Chr. voer­den de Ro­mei­nen een slo­pen­de oor­log te­gen Cart­ha­go, toen er een voor­spel­ling werd ge­daan die – zo ge­loof­den de Ro­mei­nen – de Ro­mein­se over­win­ning zou ga­ran­de­ren. Ze moesten het cul­tus­sym­bool van de Mag­na Ma­ter – een hei­li­ge steen – uit Ida in het ko­nink­rijk Per­ga­mon naar Ro­me ha­len. De steen werd naar Ro­me ge­haald, waar de go­din een ei­gen tem­pel kreeg.

Een an­de­re cul­tus die zich door het he­le Ro­mein­se Rijk ver­spreid­de was die van Mi­thras uit Per­zië. Hoe­wel Per­zië al lang een vij­and was van Ro­me, was Mi­thras po­pu­lair on­der Ro­mein­se sol­da­ten, amb­te­na­ren en han­de­la­ren. In de twee­de eeuw v.Chr. kwam van­uit Egyp­te de cul­tus van de moe­der­go­din Isis naar Ro­me, en de­ze go­din werd ge­liefd in de he­le Ro­mein­se we­reld. Van­uit Grie­ken­land deed de cul­tus van Di­o­ny­si­us zijn in­tre­de, hoe­wel hij in Ro­me be­kend was als Bac­chus. Aan­ge­zien hij de god van wijn en vrucht­baar­heid was, zal het nie­mand ver­ba­zen dat tij­dens de ri­tu­e­len van de­ze mys­te­rie­cul­tus veel ge­dron­ken en ge­danst werd. De Griek­se mys­te­ri­ën van Eleu­sis wer­den ook we­reld­be­roemd. Ie­de­re herfst werd in de­ze Griek­se stad de my­tho­lo­gi­sche ont­voe­ring en te­rug­keer van de go­din Per­sep­ho­ne ge­vierd, een ge­beur­te­nis die haar moe­der De­me­ter er­toe dreef de sei­zoe­nen te ma­ken. In de kern van ie­de­re mys­te­rie­re­li­gie lag het mys­te­ri­um, een goed be­waard ri­tu­eel of the­o­lo­gisch ge­heim. Om ken­nis te ne­men van dit ge­heim moest ie­mand het in­wij­dings­pro­ces

on­der­gaan. Dit was vrij­wil­lig; nie­mand werd ooit ge­dwon­gen om zich aan te slui­ten bij een mys­te­rie­cul­tus. Het doel van de in­wij­ding was om het in­di­vi­du in di­rect con­tact te bren­gen met de god­heid door mid­del van een in­ten­se en on­ver­ge­te­lij­ke er­va­ring. Wat er pre­cies met hen ge­beurd was, hiel­den ze na­der­hand strikt ge­heim. Dit in­wij­dings­ri­tu­eel smeed­de een ster­ke band tus­sen le­den van de cul­tus.

Bij een in­wij­ding in de Bac­cha­na­lia, de cul­tus van Bac­chus, trok­ken nieu­we­lin­gen met an­de­re aan­bid­ders de ber­gen in om te dan­sen. Veel van hen wa­ren vrou­wen, Bac­chan­ten ge­naamd. Meer in­di­vi­du­e­le in­wij­din­gen kwa­men ook voor, waar­bij tien da­gen ge­vast moest wor­den. Daar­na volg­de een pe­ri­o­de van feest, waar­na ze in een ri­tu­eel bad wer­den ge­zui­verd. Pas daar­na moch­ten ze de schrijn van Bac­chus be­tre­den.

De vol­ge­lin­gen van Isis had­den een soort­ge­lij­ke in­wij­ding, met ri­tu­e­le ba­den en een pe­ri­o­de van vas­ten. Ook wer­den ce­re­mo­ni­ë­le ge­wa­den ge­bruikt bij de in­wij­ding, even­als hei­li­ge hi­ë­ro­glie­fen. Voor­al de be­lof­ten van een ge­luk­kig le­ven na de dood ver­klaart de aan­trek­kings­kracht van de Isis­cul­tus. De tra­di­ti­o­ne­le Grieks-Ro­mein­se re­li­gie voor­zag hier­in niet al­tijd.

Men­sen die deel wil­den ne­men aan de mys­te­ri­ën van Eleu­sis, die in Grie­ken­land ge­du­ren­de de he­le Ro­mein­se tijd ble­ven be­staan, moesten eerst de klei­ne mys­te­ri­ën bij­wo­nen. Die wer­den ie­de­re len­te in Athe­ne ge­hou­den. Bij het in­wij­dings­pro­ces wa­ren of­fers, zui­ve­ring, vas­ten en het zin­gen van hym­nen van be­lang.

De Mag­na Ma­ter, of Cy­be­le, ver­te­gen­woor­dig­de vrou­we­lijk­heid en vrucht­baar­heid. Haar man­ne­lij­ke pries­ters, de Gal­li, wa­ren eu­nu­chen die zich­zelf cas­treer­den als in­wij­ding in het pries­ter­schap. De­ze ex­tre­me daad was ge­ïn­spi­reerd op de my­the waar­in haar min­naar At­tis het­zelf­de deed.

De cul­tus van Mi­thras ac­cep­teer­de al­leen man­nen en be­stond uit ze­ven ran­gen, één voor ie­de­re be­ken­de pla­neet. Ie­de­re rang had ook een ei­gen in­wij­dings­ri­tu­eel. Bij een van die ri­tu­e­len moest een in­ge­wij­de naakt, ge­bon­den en ge­blind­doekt knie­len. Er werd een zwaard op hem ge­richt en hij moest plat op de grond gaan lig­gen. Daar­na moest hij,

De mys­te­ri­ën van Bac­chus zorg­den vaak voor schan­da­len in Ro­me, maar dat hield men­sen als Mar­cusAn­to­ni­us niet te­gen om vol­ge­ling­te wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.