On­der­druk­king

Alles over Geschiedenis - - Culten -

In heel het Ro­mein­se Rijk trok­ken mys­te­rie­cul­tus­sen tal­lo­ze en­thou­si­as­te vol­ge­lin­gen aan. Soms voel­den zelfs kei­zers zich tot de­ze re­li­gies aan­ge­trok­ken, zo­als Do­mi­tia­nus (kei­zer van 81 tot 96 n.Chr.) die in­ge­wijd werd in de mys­te­ri­ën van Isis, en Gal­lie­nus (kei­zer van 260 tot 268 n.Chr.) die deel­nam aan de mys­te­ri­ën van Eleu­sis. On­danks – of mis­schien wel van­we­ge – hun enor­me po­pu­la­ri­teit wa­ren niet al­le Ro­mei­nen po­si­tief over de­ze mys­te­rie­cul­tus­sen.

Een van de Ro­mein­se tra­di­ti­o­na­lis­ten, de ge­schied­schrij­ver Li­vi­us, schreef vol af­schuw over de mys­te­ri­ën van Bac­chus: “Vrou­wen ver­kleed als bac­chan­ten met wild haar ren­den de Ti­ber in met bran­den­de toort­sen, doop­ten die on­der wa­ter en haal­den ze er bran­dend weer uit, om­dat ze be­dekt wa­ren met zwa­vel en cal­ci­um. Man­nen wer­den naar ver­luidt door de go­den ont­voerd, en vast­ge­bon­den aan ma­chi­nes naar grot­ten ge­dra­gen waar ze wer­den ver­bor­gen.” Li­vi­us vrees­de voor­al dat de mys­te­ri­ën een ex­cuus vorm­den voor al­ler­lei ze­de­loos sek­su­eel con­tact tus­sen in­ge­wij­de man­nen en vrou­wen. Veel van de­ze cul­tus­sen lie­ten zo­wel man­nen als vrou­wen toe en dat was on­ge­woon in Ro­me, waar de pu­blie­ke rol­len van man­nen en vrou­wen strikt ge­schei­den ble­ven. De ge­heim­zin­nig­heid rond­om de mys­te­rie­cul­tus­sen ver­sterk­te lo­gi­scher­wijs de ach­ter­docht bij be­zorg­de Ro­mei­nen.

De mys­te­rie­cul­tus­sen had­den een aan­tal din­gen ge­meen met het vroe­ge chris­ten­dom, ook een sek­te die vol­ge­lin­gen een ge­luk­za­lig hier­na­maals be­loof­de. Toen kei­zer Con­stan­tijn met het Edict van Mil­aan in 313 het chris­ten­dom een le­ga­le godsdienst maak­te, be­gon het aan­tal chris­te­nen in het Ro­mein­se Rijk steeds ver­der te groei­en. Ze­ker toen het chris­ten­dom de of­fi­ci­ë­le staats­re­li­gie werd, kwa­men de mys­te­rie­re­li­gies steeds meer on­der druk te staan. Maar ze ver­dwe­nen niet snel. Zelfs te­gen het ein­de van de vier­de eeuw wa­ren er nog voor­aan­staan­de Ro­mei­nen die trots ver­klaar­den dat zij in­ge­wijd wa­ren bij ver­schil­len­de cul­tus­sen. Maar in 391 schaf­te kei­zer The­o­do­si­us I steeds meer hei­den­se tra­di­ties af, en in het jaar er­na wer­den al­le hei­den­se prak­tij­ken ver­bo­den.

Het ein­de van de mys­te­rie­cul­ten werd niet al­leen door ver­vol­ging te­weeg­ge­bracht. In 395 vie­len de Go­ten Eleu­sis bin­nen en ver­woest­ten het hei­lig­dom van De­me­ter en Ko­re. Dat werd niet meer her­steld, en de ri­tu­e­len die daar al dui­zend jaar wer­den uit­ge­voerd kwa­men tot een bloe­dig ein­de. Het hei­den­dom was niet in één klap uit­ge­stor­ven. Nog ja­ren­lang wa­ren er men­sen die be­weer­den dat het ver­waar­lo­zen van de ou­de go­den de oor­zaak was van de plun­de­ring van Ro­me door de Vi­si­go­ten in 410. Die ge­lui­den wa­ren zo hard­nek­kig, dat Au­gus­ti­nus de nood­zaak zag die be­schul­di­ging te weer­leg­gen in zijn werk De ci­vi­ta­te Dei (Over de stad Gods). Maar de trend die was in­ge­zet, was dui­de­lijk. Het hei­den­dom, en daar­mee de mys­te­rie­cul­tus­sen, ver­vaag­de lang­zaam en ging over in een nieu­we, chris­te­lij­ke we­reld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.