Vil­la van de Mys­te­ri­ën

Na eeu­wen on­der de as ont­hult de­ze vil­la de ri­ten van de mys­te­rie­re­li­gies.

Alles over Geschiedenis - - Culten -

De mys­te­rie­cul­tus van Bac­chus was po­pu­lair in Ro­me en el­ders in Ita­lië. Maar we kun­nen maar moei­lijk ach­ter­ha­len hoe de ri­tu­e­len van de­ze of an­de­re cul­tus­sen er pre­cies uit­za­gen. Ge­luk­kig heb­ben we de Vil­la van de Mys­te­ri­ën bij Pomp­eii, die de tand des tijds heeft door­staan on­der een dik­ke laag as van de ver­woes­ten­de uit­bar­sting van de Ve­su­vi­us in 79 n.Chr. Hij bleef on­ge­stoord be­gra­ven tot zijn ont­dek­king in de 18e eeuw.

Een van de ka­mers van de vil­la is be­schil­derd met ta­fe­re­len van de mys­te­rie­cul­tus van Bac­chus. In prach­ti­ge kleu­ren en ont­hul­len­de de­tails zien we een reeks in­di­vi­du­en die Bac­chus ver­e­ren, met on­der hen man­nen, vrou­wen en my­thi­sche we­zens.

Het is las­tig om de ta­fe­re­len te dui­den, want veel con­text heb­ben we niet. Een be­scha­dig­de schil­de­ring van Bac­chus en zijn vrouw, Ari­ad­ne, werd als eer­ste ge­zien bij het bin­nen­tre­den van de ka­mer. We zien Si­le­nus met een lier, een jon­ge Pan met zijn fluit, en een vrouw die haar hoofd in de schoot van een an­der legt ter­wijl ze wordt ge­sla­gen met een staf. Naast hen danst een naak­te vrouw. Mo­ge­lijk laat dit de in­wij­ding van een jon­ge vrouw in de cul­tus zien.

De schil­de­rij­en in de Vil­la van de Mys­te­ri­ën be­vat­ten veel my­tho­lo­gi­sche we­zens. De muur­schil­de­rin­gen in de­ze vil­la zijn en­ke­le van de best be­waar­de Ro­mein­se schil­der­wer­ken ter we­reld.

Rond de Bac­chus­cul­tus hin­gen ge­ruch­ten van sek­su­e­le mis­han­de­ling en moord.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.