Tip van de re­dac­tie

Alles over Geschiedenis - - Leesvoer - Peter Ma­ri­nus

Dat ro­man­schrij­vers soms ook pri­ma non-fic­tie kun­nen schrij­ven be­wijst Wins­ton Groom, de schrij­ver van Fo­rest Gump, met Storm over Vlaan­de­ren. Groom be­schrijft de drie gro­te sla­gen bij Ie­per tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log van­uit mi­li­tair oog­punt. Maar hij ver­liest de men­sen die al het leed moesten mee­ma­ken nooit uit het oog. Dit boek is een mooie in­tro­duc­tie over de strijd bij Ie­per, die voor­al in zijn der­de fa­se (ook be­kend als de Slag bij Pas­sen­da­le) sym­bo­lisch is ge­wor­den voor de gru­we­len van WO I.

www.uit­ge­ve­rij­balans.nl | Storm over Vlaan­de­ren | Twee­de­hands van € 10 tot €60

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.