Dich­ter bij Ma­ria Tes­sel­scha­de: nieu­we vond­sten van een be­wo­gen le­ven H

Alles over Geschiedenis - - Exposities - Ste­de­lijk Mu­se­um Alk­maar ste­de­lijk­mu­se­u­malk­maar.nl

oe de Ne­der­land­se dich­te­res en gra­veer­ster Ma­ria Tes­sel­scha­de Roe­mers Vis­scher (1594-1649) er­uit zag is niet be­kend, maar sinds een ar­che­o­lo­gi­sche vondst in de be­lang­rijk­ste win­kel­straat van Alk­maar we­ten we wél hoe haar per­soon­lij­ke ei­gen­dom­men er­uit heb­ben zien. Tij­dens ar­che­o­lo­gisch on­der­zoek wer­den in een beer­put op het per­ceel waar Tes­sel­scha­de woon­de frag­men­ten ge­gra­veerd glas, een dia­man­ten ring en een rijk be­werkt schoen­tje aan­ge­trof­fen. De ei­gen­dom­men ge­ven een tast­baar beeld van een bij­zon­de­re vrouw. Naast de­ze per­soon­lij­ke ob­jec­ten wor­den ge­bruiks­voor­wer­pen en scher­ven ge­toond die op de vind­plaats zijn op­ge­gra­ven.

T/m 29 ok­to­ber 2017

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.