Zo­maar een dag: 21 ju­li

Alles over Geschiedenis - - Exposities -

365

Alexan­drië ver­woest door een

tsuna­mi

Als ge­volg van een aard­be­ving op Kre­ta ver­woest een enor­me vloed­golf de ou­de stad. Vijf­dui­zend men­sen ko­men daar­bij om het le­ven.

1403

De Slag bij Jem­min­gen

Tij­dens de­ze veld­slag van de

Tach­tig­ja­ri­ge Oor­log ko­men

7000 man van de troe­pen van

Lo­de­wijk van Nas­sau om het

le­ven in een ge­vecht met de

Spaan­se her­tog van Al­va

1645

Knip je haar of sterf

Een bi­zar­re en bru­te re­gel wordt

in­ge­steld door de Man­ch­uk­rijgs­heer Dor­gon. Al­le Chi­ne­se

man­nen moe­ten hun voor­hoofd

sche­ren en een paar­den­staart

dra­gen. Ze heb­ben tien da­gen

om ge­hoor te ge­ven.

1774

Ver­drag van Kü­ç­ük Kay­nar­ca

De Rus­sisch-Turk­se Oor­log ein­digt

na zes jaar met de on­der­te­ke­ning

van het Ver­drag van Kü­ç­ük

Kay­nar­ca. Het Ot­to­maan­se Rijk

ver­liest de con­tro­le over de Zwar­te

Zee en de Rus­si­sche ma­ri­ne mag

de wa­te­ren on­ge­hin­derd be­va­ren.

1873

Eer­ste ko­ning der Bel­gen Na de op­stand van 1830 wordt Bel­gië on­af­han­ke­lijk van Ne­der­land en kiest het land de mo­nar­chie als staats­vorm. Een ko­ning wordt ge­von­den in de van oor­sprong Duit­se prins Le­o­pold van Sak­sen-Co­burg Got­ha. Hij legt de eed af op het Ko­nings­plein in Brus­sel.

1944

Aan­slag­ple­gers ver­moord

Claus von Stauf­fen­berg en di­ver­se

an­de­re sa­men­zweer­ders wor­den

ge­ëxe­cu­teerd na­dat hun plan om

Adolf Hitler te ver­moor­den is

mis­lukt. De Führer kon de aan­slag

over­le­ven door­dat de bom in de

kof­fer niet krach­tig ge­noeg was.

1969

Man op de maan

Twee Apol­lo be­man­nings­le­den11, Neil Arm­strong van en de

Ed­win Al­drin, zet­ten hun eer­ste

voet­stap­pen op de maan. De

der­de, Mi­chael Col­lins, blijft

ach­ter in het ruim­te­schip dat zich

in een baan om de maan be­vindt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.