Zijn er ei­gen­lijk ver­ha­len van de in­di­a­nen be­waard ge­ble­ven over hun ont­moe­tin­gen met de Vi­kin­gen?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Het volk waar de Vi­kin­gen di­rect con­tact mee had­den is sinds­dien uit­ge­stor­ven. Om­dat de oor­spron­ke­lij­ke be­wo­ners van het ge­bied al­leen aan mon­de­lin­ge over­le­ve­ring de­den, be­staan hun ver­ha­len over de­ze pe­ri­o­de niet meer. Er is wél een legende bij de Iro­quois-in­di­a­nen, die het ko­nink­rijk Sa­gue­nay be­schrijft. Vol­gens de over­le­ve­ring was dit een rijk in het noor­den waar blon­de man­nen leef­den, die goud en bont droe­gen. Het is niet te be­ves­ti­gen of dat de Vi­kin­gen wa­ren, maar één in­ter­pre­ta­tie is dat de­ze legende ver­wijst naar de Vi­king­ves­ti­ging bij L’An­se aux Me­a­dows. Er zijn bo­ven­dien de no­di­ge ver­ha­len van Groen­land­se Inuit die zeer waar­schijn­lijk ver­wij­zen naar de Deen­se ko­lo­nis­ten op Zuid-Groen­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.