Wat niet klopt ...

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

01

Anne Bo­leyn wordt in de film di­rect ge­pre­sen­teerd als de oud­ste van drie kin­de­ren, maar his­to­ri­ci zijn het er­over eens dat zus Ma­rie de oud­ste was. Zij werd in 1500 ge­bo­ren, Anne in 1501 en hun broer Ge­or­ge in 1503.

02

Na­dat de eer­ste ont­moe­ting tus­sen Anne en Hen­drik geen suc­ces op­le­ver­de, wordt

Anne in de film ‘ver­ban­nen’ naar Frank­rijk om daar aan het hof van de ko­nin­gin te die­nen. Ze keert na een paar maan­den te­rug naar En­ge­land. In wer­ke­lijk­heid ging Anne al op haar twaalf­de naar Frank­rijk en ver­bleef er ne­gen jaar.

03

Ma­rie Bo­leyn, ge­speeld door Scar­lett Jo­hans­son wordt ge­por­tret­teerd als een on­schul­di­ge en on­er­va­ren maagd wan­neer ze trouwt met Wil­li­am Ca­rey. In het echt is ze ooit door de ko­ning om­schre­ven als: ‘de be­rucht­ste hoer van al­le­maal’ toen hij naar haar re­pu­ta­tie aan het hof ver­wees.

04

De waar­ge­beur­de af­fai­re van Ma­rie met ko­ning Hen­drik is een cen­traal the­ma in de film. Het eer­ste kind dat zij kreeg van Hen­drik was ech­ter geen jon­ge­tje maar een meis­je en Hen­drik heeft het kind nooit er­kend.

05

In de film wor­den al­leen Anne en haar broer Ge­or­ge ge­ar­res­teerd, ver­oor­deeld en ge­ëxe­cu­teerd we­gens hoog­ver­raad en in­cest. In wer­ke­lijk­heid wer­den er nog vier man­nen ge­ar­res­teerd en ont­hoofd voor de­zelf­de ver­grij­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.