De ver­ra­der en zijn zoon – Bry­an Den­son

Alles over Geschiedenis - - Prijsvraag -

Jim Ni­chol­son was een hoog­ge­plaatste spi­on bij de CIA die in Roe­me­nië, Thai­land en La­os ope­reer­de on­der diep­ste ge­heim­hou­ding. In een we­reld waar­in de klein­ste fout, mis­stap of ver­spre­king fa­taal kan zijn, wist hij zich ja­ren­lang staan­de te hou­den te­gen de KGB en la­ter, na de val van de Berlijnse muur, te­gen de FSB. Toen hij te oud werd om in het veld te wer­ken, kreeg hij de mo­ge­lijk­heid om nieu­we ge­ne­ra­ties spi­on­nen op te lei­den in het clan­des­tie­ne trai­nings­cen­trum van de CIA: The Farm. Hij leid­de ech­ter een dub­bel­le­ven. Meer dan twee jaar lang ont­moet­te hij in het ge­heim Rus­si­sche spi­on­nen. Hij gaf tal­lo­ze ge­hei­me do­cu­men­ten prijs in ruil voor goed­ge­vul­de en­ve­lop­pen met con­tant geld. In 1997 viel het doek voor Ni­chol­son. Hij werd ge­pakt, be­recht en ver­oor­deeld. Maar zelfs van­uit de ge­van­ge­nis wist hij met hulp van zijn zoon ge­hei­me in­for­ma­tie naar de Rus­sen te smok­ke­len. De zoon raak­te ver­strikt in het web van leu­gens van zijn va­der en be­taal­de ui­t­ein­de­lijk zelf ook een ho­ge prijs. Op pa­gi­na 88 lees je wat wij van dit boek von­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.