De groot­ste generaals

Ont­moet tien van de groot­ste tac­ti­ci die ooit heb­ben ge­voch­ten. Zij zet­ten te­gen al­le ver­wach­tin­gen in een ze­ke­re ne­der­laag om in een over­win­ning.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Tien gro­te lei­ders die op het be­slis­sen­de mo­ment hun ge­ni­a­li­teit toon­den.

Soms is ge­schie­de­nis te­rug te bren­gen tot de pres­ta­ties van een paar groot­se in­di­vi­du­en. Ze bou­wen zo’n enor­me re­pu­ta­tie op, dat zij eeu­wen la­ter nog breed be­kend zijn. De groot­ste generaals zijn na­tuur­lijk dap­per en door­tas­tend, maar ze heb­ben ook het in­zicht om een slag kalm te eva­lu­e­ren en hun te­gen­stan­ders bui­ten­spel te zet­ten. De­ze his­to­ri­sche fi­gu­ren zijn de hoofd­rol­spe­lers van hun tijd­perk en wor­den een deel van de over­le­ve­ring. Hun stand­beel­den staan we­reld­wijd voor pa­lei­zen, par­le­ments­ge­bou­wen en stad­hui­zen.

De gro­te over­win­nin­gen ont­staan uit een sa­men­wer­king van een goed plan, ge­durf­de tac­tie­ken en een bij­na bo­ven­na­tuur­lij­ke in­tu­ï­tie. De­ze generaals zijn in staat om de in­ten­ties van hun te­gen­stan­der te le­zen in het cha­o­ti­sche strijd­ge­woel.

Som­mi­ge van de­ze groot­ste generaals wa­ren ver­o­ve­raars die de glo­rie van gro­te ver­o­ve­rin­gen wil­den. On­der hen zijn Alexan­der de Gro­te, de krij­ger-ko­ning van Ma­ce­do­nië en Na­po­le­on Bon­a­par­te, die het Eu­ro­pe­se machts­even­wicht to­taal om­ver­wierp. An­de­re lei­ders wa­ren ver­de­di­gers van hun volk, zo­als de Viet­na­me­se ge­ne­raal Tran Hung Dao, die een bloe­di­ge gu­er­ril­la­strijd voer­de te­gen een Mon­gool­se in­va­sie. Zij al­leen ver­an­der­den de loop van de ge­schie­de­nis op een be­paald mo­ment met één be­vel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.