In de schoe­nen van ...

HOE JE GRO­TE KATTEN GRO­TE STUNTS LAAT DOEN, WE­RELD­WIJD, JA­REN 1920 1950

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een leeu­wen­tem­mer.

Als het cir­cus in de stad was, was de groot­ste at­trac­tie meest­al niet de jong­le­ren­de clown of de acro­ba­ti­sche koord­dan­ser, maar de exo­ti­sche gro­te kat­ach­ti­gen. De baan als leeu­wen­tem­mer was on­te­gen­zeg­ge­lijk ge­vaar­lijk, maar ve­len kon­den dit lan­ge tijd doen. Te­gen de ja­ren 1920 be­gon­nen de trai­nings­me­tho­den voor de­ze wil­de die­ren te ver­an­de­ren. Men ge­bruik­te voort­aan lie­ver po­si­tie­ve sti­mu­li in plaats van angst en straf om de leeu­wen hun kun­sten te le­ren. De cir­cus­die­ren wer­den meest­al in ge­van­gen­schap ge­bo­ren en er werd al van­af jon­ge leef­tijd met hen ge­werkt, waar­door de trai­ners lang­zaam hun ver­trou­wen kon­den win­nen. Zo kon­den ze de die­ren trucs le­ren die het pu­bliek ach­ter­over de­den slaan.

TRAININGSMETHODE

Cir­cus­sen reis­den vaak door het he­le land en ble­ven nooit lan­ger dan en­ke­le da­gen op de­zelf­de plaats. De leeu­wen­tem­mer oe­fen­de de act vaak vlak na aan­komst bij de cir­cus­tent, of wan­neer de tent werd op­ge­zet. Voor de ja­ren 1920 was ‘murw slaan’ de ge­bruik­te trainingsmethode, maar men ont­dek­te al snel dat de die­ren be­lo­nen met voed­sel een veel ef­fec­tie­ve­re en hu­ma­ne­re me­tho­de was.

VOEDERTIJD

De gro­te katten moesten goed uit­ge­rust en ge­ge­ten heb­ben, want als ze hon­ge­rig en ge­ïr­ri­teerd wa­ren, wer­den ze eer­der on­ge­hoor­zaam en ge­weld­da­dig. De Ame­ri­kaan­se tij­ger­train­ster Ma­bel Stark werd door scha­de en schan­de wijs. Door tijd­ge­brek had ze haar tij­gers niet ge­voe­derd en werd tij­dens de show ge­be­ten.

DE KOOI BOU­WEN

Ter­wijl de leeu­wen­tem­mer zijn prach­ti­ge kos­tuum aan­trok, werd een net of me­ta­len kooi rond de pis­te op­ge­zet om het pu­bliek te be­scher­men te­gen de gro­te katten. Of ten­min­ste om het pu­bliek op hun ge­mak te la­ten voe­len in de buurt van de die­ren. Voor­dat de vol­gen­de act be­gon, moest de af­scher­ming neer­ge­haald wor­den om het blik­veld van het pu­bliek niet te ver­sto­ren.

SPUL­LEN VER­ZA­ME­LEN

Spul­len als stok­ken, zwe­pen en pisto­len wa­ren voor de show, of het laat­ste red­mid­del. Maar de act van leeu­wen­tem­mer Cly­de Be­at­ty be­vat­te een stoel. De leeu­wen wis­ten niet op wel­ke van de vier stoel­po­ten ze zich moesten fo­cus­sen, raak­ten in de war en kwa­men zo niet aan uit­ha­len toe.

DE HOOFD­ACT

Som­mi­ge leeu­wen­tem­mers pro­beer­den zo­veel mo­ge­lijk gro­te katten in hun act te stop­pen. Soms wa­ren er tot wel twaalf tij­gers en leeu­wen in de pis­te en vorm­den ze een dier­lij­ke pi­ra­mi­de. An­de­ren richt­ten zich op spec­ta­cu­lai­re stunts met in­di­vi­du­e­le roof­die­ren, die moesten koord­dan­sen, door bran­den­de hoe­pels sprin­gen of paard­rij­den.

SCHOKKENDE STUNTS

Hoe­wel ve­le leeu­wen­tem­mers op een vei­li­ge af­stand van hun die­ren ble­ven staan, wa­ren er ook en­ke­len die zeer dicht­bij kwa­men. De Rus­si­sche tem­ster Iri­na Bug­ri­mo­va voer­de de leeu­wen vaak van­uit haar ei­gen mond, ging ach­ter­over op hun rug lig­gen en zat met hen op een tra­pe­ze of rij­den­de mo­tor. De act van Ma­bel Stark be­stond on­der an­de­re uit een ‘wor­stel­par­tij’ met een kat­ach­ti­ge.

HET LOOPT MIS

De mees­te voor­stel­lin­gen ver­lie­pen zon­der pro­ble­men, maar soms ging het mis. Dit re­sul­teer­de meest­al in lich­te krab- en bijt­won­den. Maar Ma­bel Stark werd een keer zo hef­tig aan­ge­val­len, dat haar laar­zen vol bloed ston­den en ze 378 hech­tin­gen no­dig had. Des­on­danks stond ze slechts en­ke­le we­ken la­ter weer in de pis­te.

THE SHOW MUST GO ON

Tem­mers pro­beer­den al­tijd kalm te blij­ven en pa­niek te voor­ko­men. Ze wa­ren bang dat an­ders hun act ge­an­nu­leerd zou wor­den of dat hun ge­lief­de die­ren ge­dood zou­den wor­den. Stark maak­te zelfs ooit een show af ter­wijl haar arm door een tij­ger­beet on­bruik­baar was ge­wor­den.

Iri­na Bur­gimo­va voert haar leeu­wen met haar blo­te han­den. De die­ren ble­ven in hun kooi tus­sen de voor­stel­lin­gen in. Cly­de Be­at­ty was de pi­o­nier van het tem­men met de stoel.

Voor het oog van een ver­won­derd pu­bliek, springt de­ze leeuw op com­man­do van lad­der naar lad­der.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.