5 fei­ten over …

5 op­mer­ke­lij­ke fei­ten over…

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Steek­spe­len.

01 Be­gon­nen als mi­li­tai­re trai­ning

Zwa­re ca­va­le­rie, voor­al be­staan­de uit rid­ders, werd al snel de do­mi­nan­te spe­ler op het Mid­del­eeuw­se slag­veld. Het steek­spel werd voor de rid­ders een han­di­ge ma­nier om, tus­sen veld­sla­gen in, het paard­rij­den en vech­ten te trai­nen. Al snel werd het ook een vorm van volks­ver­maak.

02 Maan­den van voor­be­rei­ding

Toer­nooi­en wa­ren for­me­le eve­ne­men­ten, waar zorg­vul­di­ge voor­be­rei­din­gen voor no­dig wa­ren. In de maan­den voor het toer­nooi kre­gen edel­lie­den een ko­nink­lij­ke ver­gun­ning, kon­den ze land­he­ren uit­da­gen, wer­den de spel­re­gels ge­pu­bli­ceerd en kon­den ze hun bes­te rid­ders se­lec­te­ren om deel te ne­men.

03 Er ko­men vei­lig­heids­maat­re­ge­len

Oor­spron­ke­lijk had­den lan­sen scher­pe pun­ten. De rid­ders die recht op el­kaar af­storm­den zorg­den zo voor le­vens­ge­vaar­lij­ke bot­sin­gen. In 1292 stel­de een nieu­we wet dat de wa­pens stomp moesten zijn en in de 14e eeuw werd er een bar­ri­è­re ge­ïn­tro­du­ceerd, zo­dat te­gen­stan­ders al­leen langs el­kaar heen kon­den.

04 Het werd Hen­drik II van Frank­rijk fa­taal …

In 1559 nam ko­ning

Hen­drik II deel aan een rid­der­toer­nooi om het hu­we­lijk van zijn doch­ter te vie­ren. Er brak een splin­ter van de lans van zijn te­gen­stan­der en die door­boor­de zijn oog en her­se­nen. On­danks de in­span­nin­gen van de ko­nink­lij­ke chi­rurg, stierf ko­ning Hen­drik een pijn­lij­ke dood.

05 … en ver­wond­de Hen­drik VIII van Engeland

Toen Hen­drik VIII in 1536 deel­nam aan een toer­nooi, viel hij van zijn paard en viel zijn paard op hem. De ko­ning liep een zwa­re been­wond op, dat hem de rest van zijn le­ven last be­zorg­de. Som­mi­gen zeg­gen dat hij wel­licht ook een sche­del­trau­ma op­liep dat zijn per­soon­lijk­heid be­ïn­vloed­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.