On­der de loep

WAGENRENNEN, 6E EEUW V.CHR. 6E EEUW N.CHR.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Cir­cus Maxi­mus.

Het Cir­cus Maxi­mus was voor de Ou­de Ro­mei­nen het­zelf­de als wat voor ons een pop­tem­pel is. In dit enor­me sport­com­plex vond een over­vloed aan op­win­den­de, ge­vaar­lij­ke en span­nen­de ac­ti­vi­tei­ten plaats. Het cir­cus was in de 6e eeuw v.Chr. ge­bouwd als een wa­gen­ren­baan, in de val­lei tus­sen de heu­vels Aven­tijn en Pa­la­tijn. Het was voor­al ge­bouwd voor de Ro­mein­se Spe­len, de oud­ste en be­roemd­ste spe­len in de stad. El­ke sep­tem­ber be­stond dit feest uit vijf­tien da­gen aan bloed­stol­len­de wagenrennen.

Er wa­ren enor­me fi­nan­ci­ë­le en per­soon­lij­ke be­lo­nin­gen voor de dap­pe­re wa­gen­men­ners die als win­naar uit de strijd kwa­men. Net zo­als on­ze mo­der­ne voet­bal­lers, wa­ren ook de wa­gen­men­ners ge­liefd door hun fans en wer­den ze toe­ge­juicht voor hun over­win­nin­gen. De ver­schil­len­de teams had­den elk hun ei­gen kleur. Zo was er het groe­ne, het ro­de, het blau­we en het wit­te team, en de ri­va­li­teit tus­sen de sup­por­ters van de ver­schil­len­de teams was hard en soms ge­weld­da­dig.

De wa­gens le­ken op strijd­wa­gens en de be­rij­ders wa­ren bij hun voe­ten vast­ge­zet. De scher­pe boch­ten wa­ren het ge­vaar­lijk­ste deel van de ver­hit­te ra­ce; hier kon­den de wa­gens bot­sen, om­slaan en ver­plet­terd wor­den. Hoe­wel het of­fi­ci­eel ver­bo­den was om de te­gen­stan­der te la­ten cras­hen, kwa­men bot­sin­gen veel­vul­dig voor.

Het Cir­cus Maxi­mus werd niet al­leen ge­bruikt voor wagenrennen, maar ook an­de­re span­nen­de eve­ne­men­ten zo­als jacht op wil­de die­ren, gla­di­a­to­ren­ge­vech­ten en open­ba­re exe­cu­ties. Het was ook de plek voor min­der span­nen­de za­ken, zo­als re­li­gi­eu­ze ce­re­mo­nies, open­ba­re ban­ket­ten en to­neel­stuk­ken. De plek werd tot in de 6e eeuw ge­bruik. Sinds het mid­den van de 19e eeuw heb­ben op­gra­vin­gen meer van de ori­gi­ne­le tri­bu­nes bloot­ge­legd. Te­gen­woor­dig wordt het ge­bruikt als park, waar fes­ti­vals en con­cer­ten plaats­vin­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.