Me­dia

An­ne Doe­dens & Liek Mul­der

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Meer le­zen en films kij­ken? Pro­beer de­ze nieu­we pu­bli­ca­ties.

De se­rie ‘Oor­logs­dos­sier’ heeft met Tien­daag­se Veld­tocht een mooi nieuw deel ge­kre­gen. De­ze se­rie mi­li­tai­re ge­schie­de­nis­boe­ken kreeg eer­der de­len over on­der an­de­re de Slag in de Ja­va­zee en de Frans-Duit­se Oor­log van 1870-71. De boe­ken be­spre­ken de voor­ge­schie­de­nis, de strij­den­de par­tij­en met hun doe­len en uit­rus­ting, en na­tuur­lijk de ge­vech­ten zelf. Voor de Tien­daag­se Veld­tocht mag het geen won­der zijn dat de be­schrij­ving van de veld­tocht niet heel lang is. Het boek be­spreekt een pe­ri­o­de van 1830 tot 1839 en het me­ren­deel gaat dan ook over de po­li­tie­ke voor­ge­schie­de­nis. Le­gen­da­ri­sche ge­beur­te­nis­sen zo­als lui­te­nant Van Spe­ijk die zijn ka­non­neer­boot op­blaast, wor­den ook gron­dig be­spro­ken. Het boek doet het no­di­ge aan ont­my­tho­lo­gi­se­ring van de­ze ge­beur­te­nis­sen, maar plaatst de be­slis­sin­gen van de deel­ne­mers ook in de his­to­ri­sche con­text. Pa­tri­otis­me had in de­ze tijd een gro­te in­vloed op de be­sluit­vor­ming van mi­li­tai­ren, po­li­ti­ci en bur­gers, en dat kon lei­den tot ac­ties die we te­gen­woor­dig on­be­grij­pe­lijk vin­den.

www.wal­burg­pers.nl | € 19,95 | 192 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.