PREHISTORISCH GRAF TIEL

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Ar­che­o­lo­gen ont­dek­ten een groot fa­mi­lie­graf van 5600 jaar oud bij op­gra­vin­gen op be­drij­ven­park Me­del in Tiel. Het gaat om een be­gra­ving van mi­ni­maal acht per­so­nen, waar­on­der twee jon­ge kin­de­ren van drie en vijf jaar oud. Het juis­te aan­tal do­den is nog niet be­kend, om­dat de bot­ten in de loop der eeu­wen sa­men­ge­perst zijn en door el­kaar lig­gen. Gra­ven van de­ze om­vang uit de­ze pe­ri­o­de zijn zeer zeld­zaam en dit is het groot­ste in Ne­der­land. De men­sen in het graf wa­ren ja­gers-vis­sers­ver­za­me­laars. Door con­tac­ten met boe­ren in het zui­den (Lim­burg e.o.) gin­gen zij zelf ook vee hou­den en graan ver­bou­wen. Van die boe­ren in het zui­den na­men zij nog an­de­re ge­woon­ten over, zo­als het be­gra­ven in een fa­mi­lie­graf. Maar het graf en de do­den roe­pen nog veel vra­gen op: hoe oud zijn ze pre­cies? Zijn ze al­len te­ge­lijk be­gra­ven of is het graf lan­ge tijd ge­bruikt? Wat wa­ren de ge­brui­ken, het voed­sel en de af­komst van de­ze men­sen? Wil je dit groot­ste pre­his­to­ri­sche fa­mi­lie­graf van Ne­der­land zelf zien? Het is nu te be­kij­ken in het Rijks­mu­se­um van Oud­he­den in Lei­den in de af­de­ling Ar­che­o­lo­gie van Ne­der­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.