Ver­zwe­gen Zee­held

Jan de Vries

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

Als het over zee­hel­den uit de Gou­den Eeuw gaat, zijn er een hoop na­men die de le­zer te bin­nen schie­ten:

Piet Hein, De Ruy­ter, Tromp en min­der be­ken­den zo­als Van Heems­ker­ck, Van Nes of De With. Ma­ri­ne­his­to­ri­cus Ro­nald Prud’hom­me van Rei­ne maak­te ooit een top 40 waar ze al­le­maal in staan. En toch ont­breekt er een be­lang­rij­ke man: Ja­cob Ben­c­kes, de man die zon­der hoofd­of­fi­ciers­rang toch drie keer het be­vel over ex­pe­di­ties kreeg en die na de En­gel­se Oor­lo­gen Nieuw Ne­der­land her­o­ver­de. Over de­ze ver­zwe­gen zee­held is heel wei­nig be­kend en au­teur De Vries heeft zijn le­vens­loop dan ook moe­ten uit­le­zen uit za­ke­lij­ke do­cu­men­ten en een hand­vol brie­ven. Van een ech­te bi­o­gra­fie is in dit boek dan ook geen spra­ke, maar het is des­on­danks een mooi beeld van een zee­held die bui­ten de be­ken­de zee­sla­gen en gro­te oor­lo­gen zijn vak uit­oe­fen­de. Het boek is vlot ge­schre­ven en is een aan­ra­der voor lief­heb­bers van de Ne­der­land­se ma­ri­ne­ge­schie­de­nis en het zee­we­zen in de Gou­den Eeuw.

www.wal­burg­pers.nl | € 29,95 | 383 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.