Wat was stil­le ruil­han­del?

Alles over Geschiedenis - - Boeken & Films -

Dat was een ma­nier van on­der­han­de­len zon­der di­rec­te in­ter­ac­tie tus­sen de be­trok­ke­nen. Het werd voor­al ge­bruikt tus­sen 500 en 1500 in West-Afri­ka, voor het ver­han­de­len van zout. Zout was een waar­de­vol­le grond­stof en de zout­han­de­la­ren de­den ge­heim­zin­nig over hun bron­nen. Ze kwa­men te­gen zons­on­der­gang op de markt en plaat­sten de zout­blok­ken op mat­ten op de grond. Ver­vol­gens keer­den ze te­rug naar hun kamp.

Ie­mand die het zout wil­de ko­pen, liet een hoe­veel­heid goud op de mat ach­ter. Wan­neer de han­de­la­ren de vol­gen­de dag te­rug­kwa­men en te­vre­den wa­ren met de hoe­veel­heid goud, pak­ten ze het goud en ver­trok­ken. In elk an­der ge­val lie­ten ze het goud lig­gen en keer­den ze weer te­rug naar hun kamp, in af­wach­ting van een be­ter bod. Dit sys­teem ver­eist lo­gi­scher­wijs ver­trou­wen aan bei­de kan­ten. Maar han­de­la­ren die wer­den be­dro­gen, keer­den ge­woon­weg niet meer te­rug. En zout was toen zo be­lang­rijk, dat nie­mand zijn re­pu­ta­tie wil­de ver­pes­ten.

Toe­areg han­de­la­ren, zo­als de­ze in Tim­boek­toe, Ma­li, brach­ten ooit zout met een ka­me­len­ka­ra­vaan door de Sa­ha­ra.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.