Wel­kom!

Alles over Geschiedenis - - Inhoud - Pe­ter Ma­ri­nus Re­dac­teur

De na­men van be­paal­de his­to­ri­sche fi­gu­ren zijn zo ico­nisch dat ze sy­no­niem zijn ge­wor­den voor een ver­schijn­sel of een be­paald ge­drag. ‘Casanova’ is een mooi voor­beeld. De­ze naam is sy­no­niem ge­wor­den voor een rok­ken­ja­ger, een man die niet al­leen graag maar ook met suc­ces ach­ter vrou­wen aan zit. Maar wie was Gia­co­mo Casanova ei­gen­lijk? De kans is heel groot dat ver­re­weg de mees­te men­sen en zelfs de no­di­ge le­zers van dit blad, niet pre­cies we­ten waar hij leef­de en wat hij deed. Had de man écht zo’n enor­me re­pu­ta­tie als ver­sier­der of groei­de zijn my­the met el­ke nieu­we ver­tel­ling? Je komt er­ach­ter in ons sfeer­vol­le ar­ti­kel op pa­gi­na 72. Reis af naar Ve­ne­tië en duik in de we­reld van Casanova.

Een an­de­re gro­te naam met on­ver­moe­de ach­ter­gron­den is Wil­li­am

Sha­ke­spe­a­re. Zijn stuk­ken zijn naar el­ke gro­te le­ven­de taal ver­taald en wor­den va­ker op­ge­voerd dan het werk van wel­ke an­de­re to­neel­schrij­ver dan ook. En toch we­ten we niet eens pre­cies wan­neer hij ge­bo­ren is, of hij een goe­de re­la­tie had met zijn ge­zin, of hij maî­tres­ses had of mis­schien ho­mo­sek­su­eel was. Er doen ve­le ver­ha­len de ron­de over ge­hei­me be­roe­pen in ver­lo­ren pe­ri­o­des van zijn le­ven. En na­tuur­lijk zijn er de the­o­rie­ën die zeg­gen dat Sha­ke­spe­a­re uit het niets kwam en dat hij slechts een dek­man­tel was voor een an­de­re au­teur. Wat is waar­heid en wat is on­zin? Ont­dek het ge­hei­me le­ven van Wil­li­am Sha­ke­spe­a­re op pa­gi­na 34.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.