Wel­kom

Alles over Geschiedenis - - Inhoud - Jos He­ij­mans Re­dac­teur

Toen het Cart­haag­se le­ger het enor­me aan­tal Ro­mei­nen zag, wis­ten ze dat ze sterk in het na­deel wa­ren. Naar ver­luidt ver­zucht­te op­per­be­vel­heb­ber Gis­go: “Ik heb nog nooit zo­veel men­sen ge­zien.” Waar­op Hannibal zou heb­ben ge­ant­woord: “Iets wat je ook niet hebt ge­zien Gis­go, en wat nog veel op­val­len­der is, is dat er tus­sen al die men­sen niet één tus­sen zit die Gis­go heet.”

Die dag be­haal­den de Cart­ha­gen tij­dens de Slag bij Can­nae hun grootste over­win­ning en le­den de Ro­mei­nen hun grootste ne­der­laag. De uit­spraak van Hannibal Bar­kas be­wijst hoe groot zijn zelf­ver­trou­wen — en welk een ge­ni­aal tac­ti­cus — hij was. Aan­tal­len de­den er wat hem be­treft niet toe.

We ken­nen Hannibal voor­na­me­lijk van de tocht door de Al­pen, die hij met zijn le­ger be­staan­de uit 50.000 in­fan­te­ris­ten, 9000 rui­ters en 42 krijg­soli­fan­ten, on­der­nam. Hij heeft ech­ter nog veel meer suc­ces­sen op zijn naam staan, waar­door hij nu als één van de grootste mi­li­tai­re lei­ders uit de ge­schie­de­nis te boek staat. Van­af p. 34 lees je hoe één man met zijn le­ger, te­gen al­le ver­hou­din­gen in, het Ro­mein­se Rijk aan de rand van de af­grond bracht.

An­ders dan bij Hannibal, ging de strijd die in mei 1455 op En­gel­se bo­dem werd uit­ge­voch­ten niet om wraak, maar om de troon. De Slag bij St Al­bans vorm­de na­me­lijk het be­gin van de Ro­zen­oor­lo­gen, een bloe­di­ge strijd die En­ge­land de vol­gen­de der­tig jaar in zijn greep zou hou­den.

De­ze machts­strijd (o.a. ver­eeu­wigd door Sha­ke­spe­a­re in Ri­chard III ) heeft al­les in zich voor een span­nend ver­haal: ge­schif­te ko­nin­gen, am­bi­ti­eu­ze ko­nin­gin­nen, bloe­di­ge veld­sla­gen en tel­kens ver­an­der­de bond­ge­noot­schap­pen. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat de au­teur Ge­or­ge R.R. Mar­tin zich door de­ze his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen liet in­spi­re­ren voor zijn boe­ken­reeks Het Lied van IJs en Vuur, of­te­wel Game of Thrones. Hoe het wer­ke­lij­ke spel der tro­nen zich ont­vouw­de lees je van­af p. 66.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.