On­der de loep De Wright Fly­er I.

DE EER­STE GESLAAGDE VLUCHT MET EEN GEMOTORISEERD VLIEG­TUIG, 17 DE­CEM­BER 1903, KIT­TY HAWK, V.S.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Na lang en hard wer­ken ach­ter in een fiet­sen­win­kel was de Wright Fly­er klaar voor zijn eer­ste vlucht. De ge­broe­ders Wright (Or­vil­le en Wil­bur) had­den er sinds 1896 aan ge­werkt. Zweef­vlie­gen had­den ze al on­der de knie, maar op de­ze re­gen­ach­ti­ge dag was het tijd om ge­schie­de­nis te schrij­ven.

Om 10:35 uur liet de wind het krak­ke­mik­ki­ge vlieg­tuig ram­me­len, maar er was geen weg meer te­rug toen de tou­wen wer­den los­ge­maakt. Tij­dens de eer­ste po­ging haal­de de Wright

Fly­er een snel­heid van rond de 12 km/u, om ver­vol­gens zo’n drie me­ter te stij­gen. Het was een vlucht­tijd van on­ge­veer 12 se­con­den, maar Or­vil­le Wright was de eer­ste mens die een gemotoriseerd vlieg­tuig had ge­vlo­gen. De broers wa­ren nog niet te­vre­den en pro­beer­den het op­nieuw. Na 20 mi­nu­ten re­pa­re­ren nam Wil­bur plaats ach­ter het stuur. De­ze twee­de po­ging was met een af­stand van 53 me­ter al een dui­de­lij­ke ver­be­te­ring, maar het re­cord van de dag haal­den ze tij­dens de vier­de en laat­ste po­ging: Wil­bur be­stuur­de het toe­stel over 260 me­ter en vloog bij­na een mi­nuut door de lucht. Een baan­bre­kend suc­ces.

Moe en vol­daan gin­gen de broers en hun be­man­ning er ont­span­nen bij zit­ten. Als snel bleek dat dat niet hun bes­te plan ooit was, want een plot­se­lin­ge wind­vlaag wierp de Wright Fly­er op zijn kop, met on­her­stel­ba­re scha­de tot ge­volg. In de pa­niek die ont­stond werd een man, ge­naamd John Da­niels, bij­na on­der het toe­stel be­dol­ven, maar hij had slechts flink wat blau­we plek­ken en schram­men. De dag zou voort­aan be­kend staan om de eer­ste geslaagde vlucht met een gemotoriseerd vlieg­tuig, maar de aan­we­zi­gen had­den die dag zo­maar een vriend kun­nen ver­lie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.