Ge­schie­de­nis in beeld

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De in­druk­wek­kend­ste beel­den bij his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen.

Het ico­ni­sche kas­teel van Doorn­roos­je wordt ge­bouwd in het Dis­ney­land Park in Ca­li­for­nië. Het ori­gi­ne­le idee voor Dis­ney­land was een klein park, gren­zend aan de film­stu­dio’s. Maar toen de am­bi­ties gro­ter wer­den, koos men voor een gro­te­re plek. De bouw be­gon in 1954 en kost­te uit­ein­de­lijk 17 mil­joen dol­lar. De ope­ning werd een fi­nan­ci­eel dra­ma, door­dat de helft van de

gas­ten gra­tis bin­nen wist te ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.