Vraag & ant­woord

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Ant­woord op pran­gen­de ge­schie­de­nis­vra­gen.

Dat is nog­al over­dre­ven, maar dit jacht­vlieg­tuig uit de Twee­de We­reld­oor­log had wel een be­per­king in zijn wend­baar­heid. In 1940 was de A6M met een ver­nie­ti­gings­ver­hou­ding van 12:1 het meest ef­fec­tie­ve jacht­vlieg­tuig dat ge­bruik­maak­te van een vlieg­dek­schip. Maar in 1942 vie­len Ja­pan­se vlieg­tui­gen een Ame­ri­kaan­se mi­li­tai­re ba­sis op de Ale­oe­ten aan en één Ze­ro moest nood­ge­dwon­gen een nood­lan­ding ma­ken. De pi­loot over­leef­de het niet, maar het vlieg­tuig was gro­ten­deels in­tact. De Ame­ri­ka­nen re­pa­reer­den het toe­stel en test­ten de vlieg­ei­gen­schap­pen. Zo­als al­le een­mo­to­ri­ge vlieg­tui­gen ge­ne­reer­de de Ze­ro met de pro­pel­ler een mo­ment te­gen de klok in, waar­door het toe­stel lang­za­mer naar rechts draai­de dan naar links. De Ze­ro was ge­bouwd met zeer lich­te ma­te­ri­a­len, waar­door het mo­ment nog be­ter voel­baar was. Bo­ven­dien werd de be­stu­ring op ho­ge snel­heid stug­ger, waar­door het toe­stel nog moei­lij­ker naar rechts kon draai­en. Toen de Ame­ri­ka­nen dit wis­ten, kon­den ze de Ze­ro in lucht­ge­vech­ten ver­slaan door hun snel­heid hoog te hou­den en al­tijd van­af de rech­ter­kant aan te val­len.

A6M Ze­ro’s van Mit­su­bis­hi die wer­den ver­o­verd in Ma­laya, wer­den door de RAF on­der­zocht om hun zwak­he­den aan het licht te bren­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.