Historie vs. Hol­ly­wood

Pas­te Chris­top­her No­lan, re­gis­seur van Bat­man Be­gins, his­to­ri­sche feiten aan om de­ze WO II-block­bus­ter te ma­ken?

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Dunkirk.

01 In het be­gin van de film dropt de Luftwaffe dui­zen­den pam­flet­ten pro­pa­gan­da op de stran­den van Duin­ker­ke, in de hoop dat de ge­al­li­eer­de troepen zich zou­den over­ge­ven. Hoe­wel dit in wer­ke­lijk­heid ge­beur­de, klopt het ont­werp van de pam­flet­ten in de film niet. 02 De ka­rak­ters uit de film zijn fic­tief, maar een aan­tal van hun ver­ha­len zijn wel cor­rect. Com­man­dant Bol­ton is be­dacht, maar zijn ac­ties zijn deels ge­ba­seerd op het ver­haal van ha­ven­mees­ter James Camp­bell Clou­s­ton. Hij stierf tij­dens de eva­cu­a­tie. 03 Hoe­wel het moei­lijk is voor te stel­len dat er ci­vie­le bo­ten wer­den ge­bruikt in een red­dings­mis­sie op de­ze schaal, voe­ren er 700 bo­ten uit om sol­da­ten te red­den, sa­men met 43 ge­al­li­eer­de de­st­roy­ers. Dat wa­ren Brit­se of Ca­na­de­se sche­pen, maar in de film werd een Frans schip ge­bruikt. 04 Net als in de film wa­ren er lucht­ge­vech­ten tus­sen Brit­se Spit­fires en Duit­se Mes­ser­schmitt Bf 109’s. De Duit­se vlieg­tui­gen heb­ben in de film een ge­le neus, maar in wer­ke­lijk­heid wer­den ze pas een maand na de Slag om Duin­ker­ke in die kleur ge­verfd. 05 De troepen in Duin­ker­ke ge­loof­den wer­ke­lijk dat de RAF hen had ver­la­ten, om­dat ze geen ge­al­li­eer­de vlieg­tui­gen za­gen. In de film vraagt een wan­ho­pi­ge sol­daat waar ze zijn. Maar de RAF was on­der­tus­sen met Duit­sers aan het vech­ten aan de over­kant van het Ka­naal.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.