125.000 dol­lar voor het eer­ste al­go­rith­me

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Ada Lo­vela­ce staat be­kend als de vrouw die het eer­ste com­pu­te­ral­go­rith­me schreef. Be­gin­nend in haar tie­ner­ja­ren werk­te zij sa­men met ene Char­les Bab­ba­ge aan het boek Sketch of the Ana­ly­ti­cal En­gi­ne In­ven­ted by Char­les Bab­ba­ge, Esq. Voor dit boek ver­taal­de zij een ar­ti­kel van de Ita­li­aan Lui­gi Me­na­brea, waar­in de ba­sis van een ‘au­to­ma­ti­sche be­re­ke­nings­ma­chi­ne’ be­schre­ven wordt; een com­pu­ter dus. Maar Lo­vela­ce droeg veel meer bij dan een sim­pe­le ver­ta­ling. Haar ei­gen bij­dra­ge aan het boek was een stuk lan­ger dan de ver­ta­ling van het Ita­li­aan­se ar­ti­kel. Ze voeg­de uit­voe­ri­ge no­ti­ties, ver­ge­lij­kin­gen en een for­mu­le (om Ber­noul­li-num­mers te be­re­ke­nen) toe aan het werk. De­ze for­mu­le kan heel goed ge­zien wor­den als het eerst com­pu­ter­pro­gram­ma. Een van de eer­ste zes exem­pla­ren van het boek, met in­scrip­tie van ‘La­dy Lo­vela­ce’ zelf, le­ver­de bij een vei­ling 125.000 dol­lar op.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.