Zo­maar een dag: 14 sep­tem­ber

Alles over Geschiedenis - - Nieuws -

Do­mi­tia­nus wordt kei­zer

Do­mi­tia­nus is de laat­ste Ro­mein­se kei­zer van de Fla­vi­sche dy­nas­tie. Hij was de twee­de zoon van Ves­pa­s­i­a­nus, bou­wer van het Co­los­se­um en re­geer­de vijf­tien jaar lang, tot hij werd ver­moord door zijn ei­gen hof­hou­ding die sa­men­span­de met de­len van de Prae­to­ri­aan­se Gar­de.

Nacht van de drie ka­lie­fen

Wan­neer zijn va­der sterft, wordt Ha­roen ar-Ras­hid de vijf­de ka­lief van het ka­li­faat van de Ab­ba­si­den. Zijn zoon wordt de­zelf­de nacht ge­bo­ren, dus die ene nacht zijn er drie ge­ne­ra­ties ka­lie­fen sa­men.

Mes­siah van Hän­del

Ge­org Frie­d­rich Hän­del vol­tooit zijn ora­to­ri­um Mes­siah. Het be­staat uit drie de­len: ge­boor­te, krui­si­ging en ver­heer­lij­king van Je­zus Chris­tus. Hij com­po­neer­de het in 24 da­gen.

11 da­gen ver­dwij­nen

Het Brit­se Rijk scha­kelt over naar de gre­go­ri­aan­se ka­len­der. Om­dat de ou­de ju­li­aan­se ka­len­der nog op 3 sep­tem­ber staat, gaat de da­tum in­eens 11 da­gen voor­uit. Ka­tho­lie­ke lan­den zijn 170 jaar eer­der al over­ge­scha­keld.

Veld­slag van Bal­ti­mo­re

Fran­cis Scott Key is ge­tui­ge van het bom­bar­de­ment van Bal­ti­mo­re door de Brit­se ma­ri­ne tij­dens de Oor­log van 1812. Zijn ge­dicht De­fen­ce of Fort McHen­ry wordt la­ter ge­bruikt als tekst voor het Ame­ri­kaan­se volks­lied.

Rus­land be­reikt de maan

De Rus­si­sche on­be­man­de Loe­na 2 stort op­zet­te­lijk neer op de maan, met een snel­heid van 10.863 km/u en zendt da­ta te­rug tij­dens de af­da­ling. Het is het eer­ste ob­ject door men­sen ge­maakt dat de maan be­reikt.

Eer­ste Ame­ri­kaan­se hei­li­ge

Eli­za­beth Ann Se­ton, in 1774 in New York ge­bo­ren, is de eer­ste au­toch­to­ne Ame­ri­kaan­se bur­ger die hei­lig wordt ver­klaard. Ze be­keer­de zich tot het ka­tho­li­cis­me en sticht­te een meis­jes­school en re­li­gi­eu­ze ge­meen­schap.

Met een lucht­bal­lon over de At­lan­ti­sche Oce­aan

De ge­pen­si­o­neer­de Ame­ri­kaan­se lucht­macht­ko­lo­nel Jo­seph Kit­tin­ger steekt als eer­ste met een lucht­bal­lon de At­lan­ti­sche Oce­aan over. De tocht van 5735 ki­lo­me­ter duurt vier da­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.