Beston­den er pa­pie­ren vlieg­tuig­jes vóór de ge­broe­ders Wright?

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

De Chi­ne­zen had­den pa­pie­ren vlie­gers in 500 v.Chr. en Le­o­nar­do da Vin­ci ont­wierp en bouw­de een pa­pie­ren zweef­vlieg­tuig, maar waar­schijn­lijk ge­bruik­ten ze bei­de bam­boe of hou­ten lat­ten, waar­door het niet echt pa­pie­ren vlieg­tuig­jes wa­ren. Vóór de ge­broe­ders Wright werd het woord vlieg­tuig nog niet ge­bruikt, maar pa­pie­ren vlieg­tuig­jes beston­den wel de­ge­lijk. In Cas­sell’s Com­ple­te Book Of Sports And Pasti­mes uit 1896, staan ge­ïl­lu­streer­de in­struc­ties over hoe je een stan­daard pa­pie­ren vlieg­tuig moet ma­ken, al­leen wordt het een ‘pa­pie­ren dart’ ge­noemd. De eer­ste mel­ding van een pa­pie­ren dart komt uit de me­moi­res van schrij­ver Char­les Ma­thews. Hij her­in­nert zich dat hij ze in de pruik van zijn school­mees­ter gooi­de in 1786.

Wil­bur Wright op de Wright Fly­er, na een on­suc­ces­vol­le test met de Kit­ty Hawk in 1903.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.