Spar­ta, de sleu­tel tot een rij­ker le­ven

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

CODA APELDOORN

WWW.CODA-APELDOORN.NL De fir­ma ‘Ver­beek en Scha­kel, gros­sier­de­rij in rij­wie­len en on­der­de­len’ werd in 1917 in Apeldoorn op­ge­richt. Het be­drijf zou uit­groei­en van lo­ka­le fiet­sen­ma­ker tot een van de be­lang­rijk­ste pro­du­cen­ten van (mo­tor)fiet­sen, brom­mers en in­mid­dels ook e-bi­kes in Ne­der­land: Spar­ta.

De ten­toon­stel­ling ‘Spar­ta, de sleu­tel tot een rij­ker le­ven’ toont naast fiet­sen, brom­mers en mo­to­ren ook af­fi­ches, re­cla­me­ma­te­ri­aal en fo­to’s. Er wordt in­ge­gaan op de ge­schie­de­nis van het merk en op de ont­wer­pen door de ja­ren heen. Zo ont­staat een sfeer­vol beeld van de ont­wik­ke­ling die Spar­ta de af­ge­lo­pen hon­derd jaar heeft door­ge­maakt.

T/m 23 sep­tem­ber 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.