Adriaen Brou­wer - Mees­ter van emo­ties

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

MOU MUSEUM VAN OUDENAARDE EN DE VLAAMSE ARDENNEN

WWW.MOU-OUDENAARDE.BE Kunst­schil­der Adriaen Brou­wer werd waar­schijn­lijk ge­bo­ren in Oudenaarde, als zoon van een ta­pijt­we­ver van Ou­den­aard­se wand­ta­pij­ten. Het oeu­vre van Brou­wers is van­uit kunst­his­to­risch oog­punt van uit­zon­der­lijk be­lang. Hij slaat na­me­lijk een brug tus­sen de zes­tien­de-eeuw­se Brue­gel­tra­di­tie en de land­schaps­ta­fe­re­len van de eeuw daar­na. Hoe­wel hij in zijn tijd be­roemd was, heeft hij van­daag de dag niet de be­kend­heid van zijn tijd­ge­no­ten Ru­bens en Van Dy­ck. En dat ter­wijl Ru­bens en Rem­brandt zijn wer­ken ver­za­mel­den.

Door de toe­gan­ke­lijk­heid en ge­laagd­heid van zijn schil­de­rij­en, is Brou­wer een van de boei­end­ste schil­ders van de La­ge Lan­den. Hij maakt deel uit van de Ou­den­aard­se cul­tu­re­le iden­ti­teit: er zijn le­gen­des over zijn le­ven en zijn naam weer­klinkt nog al­tijd in di­ver­se pro­duc­ten en eve­ne­men­ten. In het MOU heb je nu de kans om de veel­zij­dig­heid, ho­ge ar­tis­tie­ke kwa­li­teit en in­no­va­tie­ve ka­rak­ter van Brou­wer te ont­dek­ken.

15 sep­tem­ber 2018 t/m 16 de­cem­ber 2018

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.