Tien da­gen die de we­reld de­den wan­ke­len

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

JOHN REED Veel boe­ken, do­cu­men­tai­res en an­de­re pu­bli­ca­ties over de Rus­si­sche Re­vo­lu­tie ma­ken ge­bruik van het oog­ge­tui­gen­ver­slag van John Reed. De­ze Ame­ri­kaan­se jour­na­list was in 1917 in Rus­land om ver­slag te doen van de Eer­ste We­reld­oor­log. Hij vat­te la­ter zijn oog­ge­tui­gen­ver­sla­gen sa­men in een boek, dat nu in een nieu­we ver­ta­ling is ver­sche­nen. Reed geeft een nauw­keu­rig beeld van de ge­beur­te­nis­sen rond de re­vo­lu­tie, geeft trans­crip­ten van toe­spra­ken door com­mu­nis­ti­sche lei­ders en no­teert com­men­taar van om­stan­ders. Kort­om: dit boek geeft een prach­tig beeld van de sol­da­ten en ar­bei­ders die het korps van de re­vo­lu­tie vorm­den en laat al­ler­lei uit het le­ven ge­gre­pen scè­nes zien. Het is een prach­ti­ge ma­nier om een in­kijk te krij­gen in het da­ge­lijk­se én revolutionaire le­ven van zo’n hon­derd jaar ge­le­den.

www.wal­burg­pers.nl | € 29,95 | 318 pa­gi­na’s

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.