The Viet­nam War – A Film by Ken Burns and Lynn No­vick

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

NETFLIX De do­cu­men­tai­re The Viet­nam War werd in 2017 ge­maakt voor de Ame­ri­kaan­se zen­der PBS en is on­langs toe­ge­voegd aan het Ne­der­land­se Netflix-aan­bod. In 10 af­le­ve­rin­gen be­licht de­ze se­rie de ge­beur­te­nis­sen rond de oor­log in Viet­nam. Aan de do­cu­men­tai­re is ruim 10 jaar ge­werkt, waar­bij ver­te­gen­woor­di­gers van al­le be­trok­ken par­tij­en aan het woord wor­den ge­la­ten. Bo­ven­dien be­ke­ken de ma­kers ruim 1500 uur aan ar­chief­beel­den en 24.000 fo­to’s. Al­les komt aan bod: de ko­lo­ni­a­le pe­ri­o­de toen Viet­nam be­kend stond als de Fran­se ko­lo­nie In­do­chi­na, de ini­ti­eel door Ame­ri­ka ge­steun­de on­af­han­ke­lijk­heids­strijd on­der aan­voe­ring van Ho Chi Minh, de ve­le veld­sla­gen en hoe vier Ame­ri­kaan­se pre­si­den­ten het be­sluit om de strijd te sta­ken maar voor zich uit ble­ven schui­ven, voor­dat de vijf­de uit­ein­de­lijk de knoop door­hak­te. Toe­ge­ge­ven, het is een he­le zit, maar een com­ple­ter ver­haal over de oor­log in Viet­nam zul je niet zo snel meer te­gen­ko­men. Duur: 10 af­le­ve­rin­gen van ca. 80 mi­nu­ten | En­gels | Ne­der­lands on­der­ti­teld

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.