Hall of Fa­me LUCHT­VAART­HEL­DEN

Ter­wijl ve­len lie­ver met bei­de be­nen op de grond ble­ven, droom­den de­ze uit­vin­ders en waag­hal­zen van een le­ven in de lucht.

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

AMY JOHNSON

EN­GE­LAND, 1903 1941

In 1930 ver­trok Amy Johnson van­uit Lon­den in een DH Gy­p­sy Moth en kwam ne­gen­tien da­gen la­ter aan in Dar­win, Au­stra­lië. Ze was de eer­ste vrouw die de­ze vlucht so­lo af­leg­de, twee jaar voor de vlucht van Ame­lia Ear­hart over de At­lan­ti­sche Oce­aan. Tot WO II bleef Johnson re­cords ves­ti­gen en dien­de in de oor­log bij de Air Trans­port Auxi­li­a­ry. In een tra­gisch on­ge­luk crash­te zij op 5 ja­nu­a­ri 1941 in de Theems. Haar li­chaam is nooit ge­von­den.

LAWRENCE SPERRY

AME­RI­KA, 1892 1923

Toen Sperry in de lucht zijn stuur­knup­pel los­liet en op de vleu­gels van zijn vlieg­tuig klom, hield het pu­bliek zijn adem in. De toe­schou­wers van de In­ter­na­ti­o­nal Air­pla­ne Sa­fe­ty Com­pe­ti­ti­on van 1914 za­gen voor het eerst een gy­ro­sco­pi­sche sta­bi­li­sa­tor in ac­tie: de voor­ou­der van de au­to­ma­ti­sche pi­loot. Het sys­teem kon af­wij­kin­gen in de rich­ting en hoog­te van het toe­stel de­tec­te­ren en daar cor­rec­ties op uit­voe­ren.

CLÉMENT ADER

FRANKRIJK (1841 1925)

Door­gaans krij­gen de ge­broe­ders Wright de eer voor de eer­ste vlucht in een aan­ge­dre­ven toe­stel dat zwaar­der dan lucht is. Maar som­mi­ge his­to­ri­ci den­ken dat de Frans­man Clément Ader hen wel eens voor ge­weest kan zijn. Der­tien jaar voor de Wright Fly­er zijn eer­ste sprong maak­te wist Ader zijn op stoom aan­ge­dre­ven Eo­le-toe­stel van de grond te krij­gen. Het vloog maar een paar cen­ti­me­ter hoog en vijf­tig me­ter ver. Lan­ger en ho­ger kon niet, door ver­lies van stoom­druk. Aders stel­ling dat hij la­ter lan­ge­re en be­te­re vluch­ten maak­te zijn naar het rijk der fa­be­len ver­we­zen en zo kre­gen Wil­bur en Or­vil­le Wright hun glo­rie.

IGOR SIKORSKY

RUS­LAND (1889 1972)

Van­af zijn twaalf­de al wil­de Si­gors­ky een ver­ti­caal op­stij­gend en lan­dend vlieg­tuig ont­wer­pen, ge­ïn­spi­reerd door Le­o­nar­do da Vin­ci. Maar de eer­ste ont­wer­pen van Sikorsky vlo­gen niet. Pas der­tig jaar la­ter zou hij naar het pro­ject te­rug­ke­ren en in 1939 steeg de VS-300 helikopter op met Sikorsky zelf ach­ter de knup­pel.

HAN­NA REITS­CH

DUITSLAND (1912 1979)

Met meer dan 40 lucht­vaart­re­cords op haar naam, waar­van ze er een­tje ves­tig­de toen ze 64 jaar oud was, was Reits­ch één van de suc­ces­vol­ste vliegeniers van Duitsland. Ze werd in 1937 de eer­ste vrou­we­lij­ke test­pi­loot en be­reik­te met de Mes­ser­schmitt

163 ra­ket­ja­ger snel­he­den van 800 ki­lo­me­ter per uur. Voor haar moed tij­dens ge­vaar­lij­ke vluch­ten tij­dens de oor­log werd Reits­ch on­der­schei­den met twee ij­ze­ren krui­sen.

BENJAMIN O. DAVIS

AME­RI­KA (1912 2002)

Net als zijn va­der, die als lui­te­nant dien­de in een ver­der blan­ke ca­va­le­rie-een­heid, door­brak Da­vid de ras­sen­bar­ri­è­re. Hij werd de eer­ste zwar­te ge­ne­raal in de Ame­ri­kaan­se lucht­macht. Toen WO II uit­brak kwam er meer druk om de deel­na­me van zwar­te sol­da­ten te ver­gro­ten. In 1942 kreeg Davis daar­om het be­vel van de eer­ste ge­heel zwar­te een­heid jacht­vlie­gers: de Tus­ke­gee Air­men.

WILLIAM BOEING

AME­RI­KA (1881 1956)

Voor­dat hij ge­ïn­te­res­seerd raak­te in luchtvaart had Boeing zijn ka­pi­taal al op­ge­bouwd door een hout­za­ge­rij en een scheeps­werf op te star­ten. Maar na een te­leur­stel­len­de vlucht met een wa­ter­vlieg­tuig be­sloot Boeing dat hij een be­te­re kon bou­wen. Twee jaar la­ter steeg het eer­ste Boeing-vlieg­tuig op, de Blue­bill B&W Mo­del 1. Kort daar­op ont­stond de Boeing Air­pla­ne Com­pa­ny. Bin­nen twaalf jaar groei­de het be­drijf uit van een club­je van twaalf man tot de grootste vlieg­tuig­fa­briek van de VS, met dui­zend werk­ne­mers.

ANTHONY FOKKER

NE­DER­LAND (1890 1939)

Fokker ont­wierp en bouw­de zijn eer­ste toe­stel in 1910: De Spin. Hij test­te het vlieg­tuig zelf in een rond­vlucht bo­ven Haar­lem. In 1912 ver­trok Fokker naar een plaats bij Ber­lijn waar hij Fokker Aer­o­plan­bau op­richt­te. In 1913 maak­te hij als twee­de vlie­ger ooit een loo­ping. Tij­dens WO I ont­wierp hij toe­stel­len voor het Duit­se le­ger,waar­on­der de beroemde Ein­dec­ker (met ma­chi­ne­ge­weer dat tus­sen de pro­pel­ler­bla­den door schoot) en de ge­a­van­ceer­de Dr. I drie­dek­ker en D.VII. Het laat­ste mo­del was zo goed dat de ge­al­li­eer­den eis­ten dat al­le Fokker D.VII’s in­ge­le­verd of ver­nie­tigd zou­den wor­den. Ne­der­land was nooit ge­ïn­te­res­seerd, zij ke­ken al­leen naar Brit­se en Fran­se mo­del­len.

ERIC BROWN

EN­GE­LAND (1919 2016)

Ka­pi­tein Eric Brown leid­de een span­nen­der le­ven dan tien an­de­re men­sen bij el­kaar. Tij­dens zijn lan­ge mi­li­tai­re loop­baan werd hij de meest on­der­schei­boot. den ma­ri­ne­vlie­ger en hij brak het re­cord voor de mees­te ver­schil­len­de ge­vlo­gen vlieg­tuig­ty­pen: maar liefst 487 stuks. Hij over­leef­de elf cras­hes én het zin­ken van de HMS Au­da­ci­ty, een licht vlieg­dek­schip dat werd ge­tor­pe­deerd door een Duit­se duikBrown was een ge­ta­len­teerd test­pi­loot en wist ooit een helikopter te vlie­gen na­dat hij een paar uur daar­voor net het hand­boek had door­ge­le­zen.

JAMES SADLER

EN­GE­LAND (1753 1828)

Toen James Sadler in 1784 na een vlucht met zijn he­te­lucht­bal­lon te­rug­keer­de naar de vas­te grond werd hij door het uit­zin­ni­ge pu­bliek uren­lang door de stra­ten ge­re­den in een koets. Hij werd een na­ti­o­na­le be­roemd­heid. Zijn vlucht was niet de eer­ste bal­lon­vaart, die eer gaat naar de Fran­sen Jean-Fran­çois Pilâ­tre de Ro­zier en Fran­çois Lau­rent d’Ar­lan­des. Maar zijn ge­bruik van ko­len­gas en een me­tho­de om met vuur de hoog­te te con­tro­le­ren was baan­bre­kend. In 1814 kwa­men tien­dui­zen­den men­sen bij­een tij­dens een ko­nink­lijk ju­bi­le­um om de­ze voor­ma­li­ge ban­ket­bak­ker te zien vlie­gen in zijn fel­ge­kleur­de zij­den bal­lon.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.