In­no­va­tief nieuw ont­werp

Alles over Geschiedenis - - Vraag & Antwoord -

Zweef­vlieg­tui­gen wer­den in­der­tijd be­stuurd door het li­chaams­ge­wicht te ver­plaat­sen, maar de broers pro­beer­den iets an­ders. Ze bo­gen de top­pen van het vlieg­tuig aan el­ke kant in te­gen­ge­stel­de rich­ting. De pi­loot lag op zijn buik naast de mo­tor en ge­bruik­te tou­wen om de bui­ging gro­ter of klei­ner te ma­ken. De­ze tech­niek werd voor­af ge­oe­fend met ver­schil­len­de tes­ten in een wind­tun­nel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.