De strijd ont­brandt

Alles over Geschiedenis - - Hannibal Barkas -

De ca­va­le­rie van Has­dru­bal be­strijdt de Ro­mein­se ca­va­le­rie op de rech­ter­vleu­gel. On­der­tus­sen vech­ten Ma­hum­bals Nu­mi­di­ërs te­gen de Ita­li­aan­se ge­al­li­eer­de ca­va­le­rie aan de lin­ker­zij­de van de Ro­mei­nen. Wan­neer de li­nies van de in­fan­te­rie el­kaar na­der­den, gooi­en ze hun werp­spe­ren naar el­kaar. De strijd ont­aardt in fel­le man-te­gen-man­ge­vech­ten. De Ro­mei­nen dwin­gen de Gal­li­ërs en Span­jaar­den ach­ter­uit.

Hannibal en zijn aan­voer­ders

Hannibal en zijn broer Ma­go staan in het mid­den met de Gal­li­sche en Spaan­se voetsol­da­ten. Has­dru­bal voert het be­vel over de Gal­li­sche en Spaan­se zware ca­va­le­rie aan de Pu­ni­sche lin­ker vleu­gel, ter­wijl Ma­har­bal de Nu­mi­di­sche lich­te ca­va­le­rie aan de rech­ter­kant leidt.

De Ro­mein­se op­mars

Met on­ge­veer 80.000 man be­na­de­ren de Ro­mei­nen – on­der de hoe­de van hun con­suls Gai­us Te­ren­ti­us Var­ro en Lu­ci­us Ae­mi­li­us Paul­lus – de Cart­ha­gers met zelf­ver­trou­wen. Var­ro staat aan de Ro­mein­se lin­ker­flank met de Ita­li­aan­se ge­al­li­eer­de ca­va­le­rie, ter­wijl Paul­lus aan de rech­ter­kant staat met de Ro­mein­se ca­va­le­rie.

De Cart­haag­se li­nie

Hannibal vormt zijn le­ger (dat in de min­der­heid is) van 40.000 in­fan­te­rie en 10.000 ca­va­le­rie tot een cur­ve.

Het Cart­haag­se cen­trum be­vindt zich voor de vleu­gels, met de lin­ker­vleu­gel aan de Au­fi­dus-ri­vier. Hannibal heeft ster­ke ca­va­le­rie­krach­ten in­ge­zet op bei­de flan­ken, met zijn Gal­li­sche en Spaan­se in­fan­te­rie tus­sen hen in. Zijn Afri­kaan­se in­fan­te­ris­ten houdt hij ach­ter de hand.

Om­sin­geld

Has­dru­bals rui­ters aan de lin­ker­zij­de van de Cart­ha­gers her­groe­pe­ren zich, draai­en om en val­len de Ita­li­aan­se ge­al­li­eer­de ca­va­le­rie on­der Var­ro van ach­te­ren aan. Die vluch­ten voor hun le­ven, met de Nu­mi­di­ërs in de ach­ter­vol­ging. Has­dru­bal valt ver­vol­gens de ach­ter­kant van de Ro­mein­se in­fan­te­rie aan. De Ro­mei­nen zijn nu vol­le­dig om­ringd door de vij­and.

Een Ro­mein­se door­braak?

De in­fan­te­rie­strijd lijkt in het voor­deel van de Ro­mei­nen be­slist te wor­den. Hun le­gi­o­nairs drij­ven de vij­and voor zich uit en for­ce­ren uit­ein­de­lijk een door­braak. Dan draai­en Han­ni­bals Afri­kaan­se in­fan­te­ris­ten naar bin­nen en val­len de ver­moei­de en on­ge­or­ga­ni­seer­de le­gi­o­nairs in bei­de flan­ken aan. De Gal­li­ërs en Span­jaar­den her­groe­pe­ren en men­gen zich ook weer in de strijd.

Slach­ting

Er volgt een bloed­bad wan­neer de Pu­ni­sche strop om de ge­doem­de Ro­mei­nen wordt aan­ge­trok­ken. Som­mi­ge le­gi­o­nairs kun­nen zelfs hun zwaar­den niet hef­fen, om­dat ze zo dicht op el­kaar zit­ten. Con­sul Paul­lus wordt ge­dood en te­gen het ein­de van de dag lig­gen on­ge­veer 50.000 Ro­mei­nen dood op het slag­veld, sa­men met zo’n 8000 Cart­haag­se troepen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.