Wat zou er an­ders zijn?

Alles over Geschiedenis - - Hannibal Barkas -

● Slag bij de Mil­vi­sche Brug Maxen­ti­us wint de slag, zo­als voor­speld, en draagt zijn over­win­ning op aan de go­den. Door het he­le rijk heen wordt er ge­of­ferd aan de ver­god­de­lijk­te nieu­we kei­zer, maar chris­te­nen doen hier niet aan mee.

28 ok­to­ber 312 ● Maxen­ti­sche ver­vol­gin­gen Om zijn re­ge­ring vei­lig te stel­len her­vat Maxen­ti­us de chris­ten­ver­vol­gin­gen die be­gon­nen on­der kei­zer Di­o­cle­tia­nus.

314-319 ● De­ci­ma­tie van Li­ci­ni­us De oos­te­lij­ke kei­zer Li­ci­ni­us weet dat er een con­fron­ta­tie met Maxen­ti­us op­han­den is. Hij be­gint daar­om chris­te­lij­ke be­zit­tin­gen en ker­ken te plun­de­ren om zijn le­gers te fi­nan­cie­ren.

315-320 ● Vlucht naar de wil­der­nis Door de ver­vol­gin­gen trek­ken veel chris­te­nen zich te­rug in woes­tij­nen en wil­der­nis­sen bui­ten Rome. Zo ont­staat een mo­nas­tie­ke chris­te­lij­ke stro­ming; er zijn zelfs klui­ze­naars bo­ven de muur van Ha­dri­a­nus en de Li­mes bij de Rijn.

315-400 ● Cha­os in Rome De strijd tus­sen Maxen­ti­us en Li­ci­ni­us ver­zandt in een uit­put­tings­slag. Ze wor­den bei­den af­ge­zet door hun ge­ne­raals, maar dat is slechts het start­schot voor een se­rie bur­ger­oor­lo­gen. Strij­den­de le­gers slo­pen het rijk.

320-370

● Eer­ste Con­ci­lie van Ni­caea In het echt riep Con­stan­tijn een raad van bis­schop­pen bij­een om doc­tri­nai­re vra­gen op te los­sen. Maar bij ver­lies zijn die de­tails on­der­ge­schikt. Vier jaar la­ter hakt men de knoop door.

325 ● Sy­no­de van Aries Vol­gens de sy­no­de kun­nen chris­te­nen die zich bij de kei­zer heb­ben ge­voegd te­rug­ke­ren naar de kerk na een le­ven van boe­te­doe­ning en mo­gen ze pas weer com­mu­nie doen als de dood na­dert.

329 ● Het grote mar­te­laar­schap Na al­le wan­or­de val­len bar­ba­ren het Ro­mein­se Rijk bin­nen. Er ko­men veel ge­weld­lo­ze chris­te­nen om. En­ke­le bar­ba­ren­stam­hoof­den be­ke­ren zich ter­wijl West-Rome in klei­ne stuk­jes uit­een valt.

350-400 ● Sas­sa­niden ruk­ken op De Ro­mei­nen zijn ver­zwak­te door de bar­baren­in­va­sies en zonder bol­werk bij Con­stan­ti­no­pel ver­o­vert het Sas­sa­niden­rijk Ana­to­lië. De nieu­we grens met Rome wordt de Bospo­rus.

500-700 ● Een nieuw rijk De Sas­sa­niden ma­ken een ein­de aan de noor­de­lij­ke uit­brei­ding van de is­lam. Het zoroas­tris­me ves­tigt zich in Oost-Azië, de is­lam in Noord-Afri­ka en het chris­ten­dom in het wes­ten en noor­den.

April 1917

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.