De grootste pres­ta­ties van de kei­zer

Alles over Geschiedenis - - Het Terracottaleger -

Ver­e­ni­ging

De Eer­ste Kei­zer wordt ook wel als Chi­na’s eer­ste ver­e­ni­ger aan­ge­duid. Sinds­dien zijn er veel an­de­re ge­weest, met Mao Ze­dong als laat­ste. Hij ver­e­nig­de het door oor­log ge­ru­ï­neer­de Chi­na in 1949 tot een com­mu­nis­ti­sche staat. Door de ge­schie­de­nis heen is Chi­na vaak ver­e­nigd en weer uit­een ge­val­len en zo zijn er veel vor­men van het land ge­weest. Het hui­di­ge land is meer dan drie keer zo groot als Qin, maar toch is de Eer­ste Kei­zer het ultieme sym­bool van ver­e­ni­ging als ide­aal.

Stan­daar­di­se­ring

Het Qin-rijk werd bij­een­ge­hou­den door een se­rie ma­ten die de Qin-stan­daar­den uni­ver­seel maak­ten. Vlag­gen en uni­for­men wa­ren zwart. El­ke staat gaf zijn ei­gen va­lu­ta op en ie­der­een be­taal­de in ron­de, ko­pe­ren mun­ten met een vier­kant gat er­in. Wa­gen­wie­len kre­gen uni­ver­se­le af­me­tin­gen, net als as­sen. Zo pas­ten al­le wa­gens op de­zelf­de kar­ren­spo­ren. Ge­wich­ten en af­me­tin­gen wer­den uni­form en de wet gold voor ie­der­een het­zelf­de, al was hij wel zeer streng.

Ge­schrif­ten

Chi­na had al meer dan 1500 jaar lang een schrift­stel­sel. Maar ge­du­ren­de de eeuwen ont­wik­kel­de het on­af­han­ke­lijk, zo­dat el­ke re­gio een ei­gen schrijf­wij­ze had. On­der de Eer­ste Kei­zer werd dit sys­teem ver­van­gen door een ‘ze­gel­schrift’. Mis­schien was dit wel de meest in­grij­pen­de her­vor­ming, want door dit sys­teem kon­den al­le amb­te­na­ren de in­struc­ties van de kei­zer le­zen, on­ge­acht hun dia­lect. Men­sen die Man­da­rijn spre­ken, be­grij­pen mis­schien geen Kan­to­nees, maar ze le­zen al­le­maal het­zelf­de sys­teem.

We­gen

Een snel reis­tem­po was be­lang­rijk voor bood­schap­pers, le­gers en ko­nink­lij­ke reis­ge­noot­schap­pen. De kei­zer liet daar­om bij­na 7000 ki­lo­me­ter aan goe­de we­gen aan­leg­gen. De 270 pa­lei­zen van het land wa­ren al­le­maal ver­bon­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.