De tom­bes en gra­ven

Alles over Geschiedenis - - Het Terracottaleger -

1 De tom­be De graf­heu­vel is zo’n 50 tot 75 me­ter hoog. So­nisch on­der­zoek wijst er­op dat er een trap­pi­ra­mi­de on­der de heu­vel zit, met 150 me­ter lan­ge zij­den. Er zijn twee in­gan­gen en bin­nen is ver­moe­de­lijk de tom­be van de kei­zer te vin­den. 2 Kuil met bron­zen strijd­wa­gens In 1980 wer­den twee bron­zen strijd­wa­gens op hal­ve groot­te ge­von­den. Een er­van, de zo­ge­naam­de Ho­ge Wa­gen, is open, ter­wijl de Com­for­ta­be­le Wa­gen ge­slo­ten is. Bei­de mo­del­len – ge­maakt om de geest van de kei­zer te ver­voe­ren – wer­den ver­plet­terd, maar zijn ge­res­tau­reerd.

3 Be­dien­den­ver­blijf Voor de ver­e­ring van de kei­zer was een groep van hon­der­den per­so­neels­le­den no­dig. Zij leef­den in dit deel van het com­plex, met kan­to­ren en was­ge­le­gen­he­den.

4 Ban­ket­zaal Hier kre­gen de ve­le amb­te­na­ren die in het com­plex werk­ten waar­schijn­lijk te eten. Bo­ven­dien werd hier eten be­reid dat el­ke dag ge­of­ferd werd aan de geest van de kei­zer.

5 Ru­s­t­ruim­te De­ze zaal van 57 bij 62 me­ter stond bo­ven­gronds en was het mid­del­punt van de cul­tus die de kei­zer ver­eer­de. 6 Ne­ven­zaal In de­ze bo­ven­grond­se ruim­tes kon­den fa­mi­lie­le­den zich klaar­ma­ken voor de re­gel­ma­tig te­rug­ke­ren­de ri­tu­e­len van rouw en eer­bied die in het com­plex plaats­von­den.

7 De ‘acro­ba­ten­kuil’ In de­ze kuil wer­den twaalf fi­gu­ren in jurk­ach­ti­ge ge­wa­den ge­von­den. Elf van hen zijn waar­schijn­lijk acro­ba­ten. De laat­ste fi­guur is ste­vi­ger ge­bouwd en zou een wor­ste­laar kun­nen zijn.

8 Ste­nen pant­ser­kuil In 1998 werd ont­dekt dat er 120 kalk­ste­nen har­nas­sen in de­ze kuil ston­den. Kalk­steen is niet nut­tig als echt pant­ser, want het is te zwaar en te breek­baar. Mo­ge­lijk zijn de ste­nen har­nas­sen be­doeld als sym­bo­li­sche be­scher­ming te­gen kwa­de gees­ten.

9 De me­na­ge­rie Dit zijn een aan­tal kui­len die elk het ge­raam­te van een dier of vo­gel be­vat­ten. Mo­ge­lijk was het een sym­bo­li­sche weer­ga­ve van een jacht­ge­bied of een die­ren­tuin voor de kei­zer.

10 Amb­te­na­ren­kuil In 2000 werd een kuil ont­dekt met twin­tig paar­denske­let­ten en twaalf ter­ra­cot­ta­fi­gu­ren. Hun lan­ge mou­wen en schrijf­ge­rei doen ver­moe­den dat het om amb­te­na­ren gaat.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.