ZAAIMACHINE1714

Alles over Geschiedenis - - Leni Riefenstahl -

Voor de uit­vin­ding van zaai­ma­chi­nes wer­den za­den met de hand uit­ge­strooid of in groe­ven ge­zaaid. Het na­deel van die aan­pak is dat de za­den niet op re­gel­ma­ti­ge af­stan­den lig­gen. Zo ont­staan on­ge­zaai­de vlak­ken én za­den die niets doen om­dat ze el­kaar be­con­cur­re­ren. Met een me­cha­ni­sche zaai­ma­chi­ne was het zaai­en be­ter te con­tro­le­ren en daar­door werd min­der zaad ver­kwist. In Eu­ro­pa ver­sche­nen de eer­ste zaai­ma­chi­nes rond 1560 maar Je­thro Tull uit En­ge­land per­fec­ti­o­neer­de het zaai­sys­teem in de acht­tien­de eeuw.

Oor­spron­ke­lij­ke zaai­ma­chi­nes wer­den met de hand ge­duwd. Je­thro Tull ont­wik­kel­deeen va­ri­ant die door een paard ge­trok­ken werd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.