SNOEISCHAAR 1819

Alles over Geschiedenis - - Door de eeuwen heen -

In de zes­tien­de en ze­ven­tien­de eeuw nam de in­te­res­se in tui­nie­ren toe en daar­om ont­ston­den er ge­spe­ci­a­li­seer­de ge­reed­schap­pen zo­als scha­ren om fruit­bo­men te snoei­en of heg­gen in vorm te bren­gen. Maar het moest nog tot de ne­gen­tien­de eeuw du­ren voor­dat er klei­ne snoei­scha­ren ge­ïn­tro­du­ceerd wer­den. Tot die tijd wer­den mes­sen en scha­ren ge­bruikt om blad of tak­ken af te snij­den. Snoei­scha­ren (ook wel se­ca­teurs) wer­den uit­ge­von­den door de Fran­se edel­man An­toi­ne Fran­çois Ber­trand de Mol­le­vil­le (1744-1818). Ze wa­ren ster­ker en ef­fi­ci­ën­ter.

Een ad­ver­ten­tie voor snoei­scha­ren uit 1913. Ze wer­den in het bij­zon­der ge­schikt ge­acht voor vrou­wen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.